"Der tages forbehold for prisændringer"

… anvendes ofte i løbende forbrugeraftaler. I langvarige aftaleforhold vil der være et naturligt behov for at regulere prisen eller justere aftalens vilkår undervejs. Men et aftalevilkår, som giver virksomheden en næsten ubegrænset adgang til at ændre prisen, kan blive tilsidesat som urimeligt - og det kan få alvorlige konsekvenser for virksomheden. Forbrugerombudsmanden har for tiden fokus på ændring af løbende forbrugeraftaler - så tilbyder du sådanne aftaler, så læs videre her:

Vilkår i løbende forbrugeraftaler om, at virksomheden ensidigt kan ændre i aftalens pris og vilkår, kan være helt legitime og er ofte begrundet i et behov for løbende at kunne tilpasse aftalen til de aktuelle forhold. Ændringen kan dog kun lovligt ske, hvis begrundelsen og retningslinjerne for sådanne ændringer, er angivet.

Et vilkår om, at virksomheden ensidigt og uden begrundelse kan ændre i prisen for aftalen, vil derfor være et urimeligt aftalevilkår efter aftalelovens §§ 36 og 38c, der implementerer EU-direktivet om urimelige aftalevilkår (direktiv 93/13/EØF). Efter litra j i bilag 1 til direktivet om urimelige aftalevilkår er et standardvilkår urimeligt, hvis det giver virksomheden ret til ensidigt at ændre vilkårene for aftalen uden gyldig og i aftalen anført grund.

EU-Domstolen har fortolket direktivet om urimelige aftalevilkår i flere sager og har bl.a. udtalt, at et vilkår, der gør det muligt for virksomheden at ændre i prisen, vil være urimeligt, hvis ikke vilkåret indeholder klare og forståelige kriterier for, hvornår sådanne ændringer kan ske.

Et vilkår i en løbende forbrugeraftale, som indeholder en så bred vifte af forhold, der kan begrunde ændringer i prisen, at virksomheden i realiteten har en næsten ubegrænset ret til at ændre i prisen, vil derfor være urimelig.

Forbrugerombudsmanden har for nylig præciseret, at en virksomhed kan ændre i priser og gebyrer uden kundernes aktive accept, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Aftalen må ikke give virksomheden ubegrænsede muligheder for at ændre aftalen
  • Kriterierne for, hvornår sådanne ændringer kan ske, skal fremgå tydeligt
  • Kunderne skal varsles individuelt om ændringen
  • Kunderne skal kunne opsige aftalen som følge af ændringen

Kravet om, at kunderne skal varsles individuelt, betyder, at virksomheden skal sende varslingsskrivelsen med brev eller email/sms, hvis dette er aftalt med kunden. Varslingen skal ske i rimelig tid inden, at ændringen træder i kraft, og varslingen skal indeholde information om, at kunden har ret til at opsige aftalen.

Konsekvensen af Forbrugerombudsmandens præcisering er, at bestemmelser helt uden eller med brede og ukonkrete begrundelser for, hvornår ændringer kan foretages, kan tilsidesættes helt eller delvist som urimelige efter aftalelovens regler.

Det er derfor vigtigt, at virksomheder, der indgår løbende forbrugeraftaler, sørger for at sikre, at deres standardvilkår indeholder vilkår, så de lovligt kan ændre deres priser m.v.

Plesner vil i august holde et seminar om løbende forbrugeraftaler. Seminaret vil have fokus på vilkår i løbende forbrugeraftaler, herunder hvad man skal være opmærksom på i forbindelse med indgåelse af løbende forbrugeraftaler, varsling af ændringer, bindingsperioder m.v. Læs mere om seminaret og tilmelding her

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret