Ingen rabat til ledelsesmedlem ved pålæg af konkurskarantæne

Konkurskarantæne pålægges sædvanligvis for en periode på tre år. Der har i retspraksis udviklet sig den praksis, at det sagsøgte ledelsesmedlem får rabat på et år i den sædvanlige karantæneperiode på tre år, hvis kendelsen om karantæne afsiges senere end et år fra afsigelsen af konkursdekretet. Sø- og Handelsretten fastslår i afgørelsen, at der uanset at kendelse blev afsagt cirka halvandet år efter dekretet ikke skal meddeles sagsøgte en rabat i karantæneperioden, idet cirka et halvt år af sagsbehandlingstiden kunne tilregnes sagsøgte.

I sagen havde kurator nedlagt påstand om, at selskabets tidligere direktør skulle pålægges konkurskarantæne i tre år. Selskabet blev taget under konkursbehandling den 1. september 2015, og kendelse i sagen om pålæg af konkurskarantæne blev afsagt den 24. februar 2017, hvorved kendelsen blev afsagt cirka halvandet år efter selskabet blev taget under konkursbehandling.

Væsentlige dele af selskabets bogføringsmateriale var ikke blevet udleveret til kurator under bobehandlingen og blev først fremlagt i sagen af sagsøgte den 11. juli 2016, dvs. cirka syv en halv måned efter sagens indledning. Dette medførte en væsentlig udvidelse af kurators anbringender i sagen.

Sø- og Handelsretten gav kurator medhold i, at der var grundlag for at pålægge det tidligere ledelsesmedlem konkurskarantæne, fordi der var udvist groft uforsvarlig forretningsførelse på en række punkter. Sø- og Handelsretten fastslog videre i sin kendelse, at cirka et halvt år af sagsbehandlingstiden kunne tilregnes sagsøgte, hvorved sagsøgte pålægges konkurskarantæne i tre år, uagtet at kendelsen afsiges mere end et år efter dekretets afsigelse.
  
Advokat Pernille Bigaard var kurator i boet, og sagen om pålæg af konkurskarantæne er ført i Sø- og Handelsretten af advokatfuldmægtig Marlene Deleuran Hedegård.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion