SKAT har i de senere år rejst et stort antal sager mod danske selskaber, der enten har udloddet udbytte eller betalt renter til deres moderselskaber, der er hjemmehørende i andre EU-lande eller lande, med hvilke Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst.

SKAT gør gældende, at de pågældende moderselskaber er såkaldte "gennemstrømningsselskaber", fordi de modtagne beløb er videreført til koncernselskaber i skattelylande. Moderselskaberne er derfor ikke "beneficial owner" ("retmæssig ejer") af de modtagne udbytter eller renter, og de danske datterselskaber burde derfor have indeholdt kildeskat i forbindelse med udbetalingen. Da dette ikke er sket, hæfter de danske selskaber efter SKATs opfattelse for betalingen af skatten.

Der er tale om et omfattende sagskompleks, og de involverede værdier er meget betydelige.

Plesner har ført og vundet ISS-sagerne

Kun to af sagerne - en udbytteskattesag og en renteskattesag - er indtil videre blevet afgjort af de danske domstole. 

Plesner har ført begge disse sager for ISS A/S, og ISS har i begge sager fået medhold i, at der ikke var indeholdelsespligt.

Skatteministeriet har ikke anket sagerne, og resultatet er derfor endeligt.

Plesner fører en række af pilotsagerne

De øvrige "beneficial owner"-sager verserer enten for Landsskatteretten eller for domstolene.

I seks af domstolssagerne, hvoraf Plesner fører de tre, forelagde landsretterne en række præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen.

Generaladvokat Kokott ville i sine forslag til afgørelser give virksomhederne medhold på langt de fleste punkter, men EU-Domstolen har i sine domme af 26. februar 2019 ikke fulgt generaladvokaten.

Pilotsagerne er herefter genoptaget ved landsretterne, og det forventes, at sagerne vil blive hovedforhandlet i løbet af 2021.

International Tax Review har i maj 2020 tildelt Plesner to "Input Case Awards" for førelsen af pilotsagerne for EU-Domstolen.

Ud over de nævnte pilotsager fører Plesner også en række andre "beneficial owner"-sager.

Hovedspørgsmålene i "beneficial owner"-sagerne

Udover de spørgsmål, som er forelagt for EU-Domstolen - og som navnlig vedrører fortolkningen af moder-/datterselskabsdirektivet og rente-/royaltydirektivet og implementeringen af disse direktiver i dansk ret samt retten til fri etablering i EU-traktaten - rejser "beneficial owner"-sagerne en række yderligere spørgsmål.

Disse spørgsmål vedrører navnlig fortolkningen af de respektive dobbeltbeskatningsoverenskomster, betydningen af, at SKAT har ændret praksis, samt spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne har handlet forsømmeligt.

For en udførlig gennemgang af SKATs praksisændring og betydningen heraf, se Hans Severin Hansens artikel "Det store hykleri - om "beneficial owner" sagerne" i Tidsskrift for Skatter og Afgifter. Artiklen findes også på engelsk.

For en nærmere gennemgang af de danske "beneficial owner"-sager, se Plesners oversigtsartikel "Danish "Beneficial Owner" Cases - A Status Report" i Bulletin for International Taxation".

Se også Førelse af skatte- og afgiftssager for EU-Domstolen.


Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter