Forretningsbetingelser

Nedenstående forretningsbetingelser gælder for opgaver, Plesner Advokatpartnerselskab (herefter "Plesner"), CVR-nummer 3847 7935, påtager sig, med mindre andet aftales skriftligt.

1  Interesse- eller loyalitetskonflikt

I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under sagens forløb inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat.

2  Identitetsoplysninger og forebyggelse af hvidvask af penge

Plesner er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger.

3  Honorar og betaling

Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning afgiver vi dog gerne – og altid overfor forbrugere - et begrundet overslag og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg, ligesom vi så tidligt som muligt orienterer klienten, hvis det viser sig, at det samlede honorar forventes at overstige overslaget.

4  Fakturering

Almindeligvis udsteder vi faktura, når opgaven er afsluttet. Løbende rådgivning og længerevarende opgaver (aconto) afregnes med passende intervaller, oftest månedsvis eller kvartalsvis, medmindre andet er aftalt. Betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato, og der tillægges moms efter gældende regler.

5  Forudbetaling

Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – og undtagelsesvist om forudbetaling af honorar.

Forudbetalt honorar, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

6  Udlæg

Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den udførte bistand.

7  Klientmidler

Plesner forvalter klientmidler efter gældende regler herom. I overensstemmelse hermed indsættes klientmidler på særskilte klientkonti og tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilfalder klienten. Klientmidler er beskyttet under Lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. Plesner hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat.

8 Fortrolighed

Samtlige medarbejdere hos Plesner er underlagt tavshedspligt. Enhver oplysning fra eller vedrørende en klient hos Plesner, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles naturligvis som fortrolig, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder og andre lignende institutioner.

9 Insiderhandel

Enhver medarbejder hos Plesner er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer samt af et af firmaet etableret regelsæt. Plesner har endvidere etableret interne procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

10  Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, der er ydet, medmindre andet er aftalt.

11  Afslutning af opgaven

Plesner fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, hvis kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er væsentligt overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller hvis vi mener, at det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne i mindst fem år fra fakturadato.

12  Klager

Plesner er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, beder vi klienten om at kontakte den sagsansvarlige partner eller den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Hvis klienten og den sagsansvarlige eller klientansvarlige partner ikke kan opnå en afklaring, inddrages Plesners managing partner, der sørger for, at klagen behandles efter interne procedurer, der bl.a. sikrer en bedømmelse fra en eller flere andre, erfarne partnere, som ikke har været involveret i opgaven, med henblik på at søge en mindelig løsning.

Kan der ikke opnås enighed om en klage, kan klienten indbringe sagen for Advokatnævnet. Kontaktoplysninger på Advokatnævnet:

Advokatnævnets sekretariat, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
E-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
Hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx

Er klienten forbruger, kan også EU-Kommissionens online klageportal anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis klienten er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelsen af en klage skal vores email plesner@plesner.com angives.

13  Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og Plesner skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

14  Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

Plesner er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab.

Vores klientmæssige ansvar er dog begrænset til maksimalt DKK 50 millioner pr. opgave. En klient kan imidlertid højst modtage DKK 100 millioner for krav rejst eller forhøjet indenfor det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvensstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab. 

Seneste insights

Flere insights