Bramstrup vinder principiel sag om særegent ejendomsnavn

Særegne ejendomsnavne er beskyttet efter almindelige retsgrundsætninger. Det er konklusionen på en dom fra Østre Landsret om brug af navnet Bramstrup. Plesner førte sagen for ejeren af godset Bramstrup i den så vidt vides første danske dom om særegne ejendomsnavne.

Østre Landsret har den 26. august 2015 afsagt dom i en sag mellem på den ene side Niels Langkilde, ejer af Bramstrup, og på den anden side virksomheden Automester Bramstrup ApS samt dennes ejer, Steen Bentsen.
 
Bramstrup har siden 1500-tallet været navnet på det gods ved Nørre Lyndelse, som fra 1848 har været i slægten Langkildes eje. Indstævnte har siden 1995 drevet autoværksted fra adressen Bramstrupvej 27 i Årslev. I 2013 ændrede indstævntes virksomhed navn fra Højby Bilcenter Odense ApS til Automester Bramstrup ApS.
 
Niels Langkilde anlagde sag ved Retten i Svendborg med påstand om, at Bramstrup er et særegent navn på en fast ejendom, og at indstævnte derfor skulle ophøre med at gøre erhvervsmæssig brug af betegnelsen Bramstrup. Indstævnte gjorde gældende, at Bramstrup ikke var et særegent navn på en fast ejendom, og at de under alle omstændigheder måtte gøre brug af betegnelsen, fordi virksomheden ligger i byen Bramstrup. Byretten frifandt Automester Bramstrup ud fra varemærkeretlige betragtninger, og sagen blev anket til Østre Landsret.
 
Landsretten fastslog først og fremmest, at Bramstrup udgør et særegent navn på Niels Langkildes faste ejendom, og at "Bramstrup" på Fyn ikke er et navn på en by, et sted eller et område forskelligt fra godset Bramstrup.

Landsretten fastslog derefter, at indehaveren af en fast ejendom med et særegent navn efter almindelige retsgrundsætninger kan forhindre andre i at bruge navnet indenfor ejendommens bekendthedskreds. Da Automester Bramstrup ApS ligger ca. 1 km fra godset, fastslog landsretten, at det ville være naturligt at knytte forbindelse mellem virksomhedsbetegnelsen Automester Bramstrup og godset Bramstrup, uanset at der ubestridt ikke er branchesammenfald eller i øvrigt forvekslingsrisiko mellem de to. Niels Langkilde fik dermed stoppet den uberettigede brug af betegnelsen Bramstrup. Der var ikke grundlag for erstatning, da appellanten ikke havde lidt et tab.
 
Østre Landsret har således slået fast, at særegne ejendomsnavne nyder en generel, ulovbestemt beskyttelse mod, at andre inden for ejendommens bekendthedskreds gør brug af navnet.
 
Advokat Kasper Frahm førte sagen for ejeren af Bramstrup, Niels Langkilde.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret