Plesner vinder principiel sag i Højesteret

Højesteret har afsagt dom i en arbejdsskadesag, hvor arbejdsgiveren ikke blev erstatningsansvarlig over for en erfaren murer, der pådrog sig varige mén efter et fald fra en stige. Sagen er principiel og vil få betydning for lignende sager om arbejdsgiveres ansvar for erfarne medarbejderes uheld.

Sagen kort

Sagen drejede sig om en murer (A), som var ansat hos en murer- og entreprenørvirksomhed. A havde tidligere haft egen murervirksomhed, han havde over 30 års erfaring i branchen og havde de sidste 22 år været ansat hos samme arbejdsgiver. I december måned 2003 faldt A under arbejdet ned fra en stige, som han havde placeret op ad et rullestillads. Stigen var anbragt på et glat græsunderlag uden at være sikret mod udskridning, og faldet skyldtes, at stigen skred, mens A stod på den. A brækkede hælbenet i foden og fik varige mén. Arbejdsgiveren havde ikke tilrettelagt arbejdsopgaven for A og havde heller ikke instrueret ham eller ført tilsyn med arbejdet. A rejste krav mod arbejdsgiveren om erstatning for bl.a. tabt arbejdsfortjeneste og erhvervsevnetab.

Afgørelsen

Advokat Søren Vagner Nielsen fra Plesner førte sagen for arbejdsgiveren for landsretten og for Højesteret. Landsretten dømte med dissens arbejdsgiveren til at betale erstatning. Højesteret frifandt imidlertid arbejdsgiveren, idet man fulgte landsrettens mindretal og fastslog, at det i betragtning af A’s erfaring og arbejdsopgavens enkle karakter ikke var uforsvarligt, at arbejdsgiveren havde overladt tilrettelæggelsen af arbejdet til A uden særskilt instruktion eller tilsyn.

Mere information

Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Vagner Nielsen.