Plesner vinder højesteretssag om moms

Højesteret har afsagt dom i en principiel sag om momsfradragsret for en køber, som i god tro købte varer i en "momskarrusel"

Højesteret har for første gang haft lejlighed til at tage stilling til momsfradragsretten for en køber, som i god tro har købt varer i en såkaldt "momskarrusel".

Sagen vedrørte nærmere fradragsretten for moms af varer, som et svensk selskab købte af svenske leverandører og videresolgte til sit danske moderselskab.

Det svenske datterselskab betalte moms til sine leverandører, men efterfølgende afdækkede de svenske myndigheder, at varerne var blevet handlet i en "momskarrusel", idet en svensk leverandør i et tidligere led havde købt varerne ved momsfri EU-handler og dernæst undladt at indbetale den moms, som var opkrævet ved de efterfølgende momspligtige videresalg i Sverige.

Det var uomtvistet i sagen, at det svenske datterselskab ikke vidste eller burde have vidst, at en forudgående svensk sælger havde til hensigt at begå momssvig.

Det svenske datterselskab fik afslag på momsfradrag i Sverige, fordi de svenske myndigheder fandt, at handlerne var undergivet dansk momspligt.

Selskabet ønskede herefter at angive og afregne momsen i Danmark, men dette afslog de danske skattemyndigheder med den begrundelse, at der ikke kunne anses at foreligge momspligtige leveringer til selskabet, og dermed var det beløb, som selskabet havde betalt til sine leverandører, ikke moms. Moderselskabet blev med en tilsvarende begrundelse nægtet fradragsret for den moms, som datterselskabet havde opkrævet moderselskabet ved videresalget af varerne.

For landsretten gentog Skatteministeriet myndighedernes begrundelse for at nægte selskaberne fradragsret, men i april 2006 afsagde Vestre Landsret dom, som gav selskaberne medhold.

For Højesteret gjorde Skatteministeriet som et nyt, subsidiært synspunkt gældende, at hvis der var tale om momspligtige leveringer til selskaberne, var selskaberne ikke berettigede til at berigtige de oprindelige momsangivelser.

Som følge af sagens principielle karakter deltog 7 dommere ved pådømmelsen af sagen.

Højesteret fandt enstemmigt, at der var tale om momspligtige salg til selskaberne, og at selskaberne havde ret til at berigtige de oprindelige momsangivelser.

Advokaterne Hans Severin Hansen og Tom Kári Kristjánsson fra Plesner førte sagen for både landsretten og Højesteret.

På Højesterets hjemmeside findes dette domsresumé. 

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan henvendelse rettes til advokat Hans Severin Hansen eller Tom Kári Kristjánsson.