Plesner vinder højesteretssag om momsfritagelse

Højesteret har afsagt dom i en principiel momssag, der startede hos afgiftsmyndighederne i 1994.

I sagen havde Taksatorringen, der er en sammenslutning af 27 små og mellemstore forsikringsselskaber, i januar 1994 anmodet myndighederne om momsfritagelse af Taksatorringens taksation af skader på motorkøretøjer for medlemsselskaberne.

Anmodningen om momsfritagelse blev fremsat med henvisning til en bestemmelse i momsloven, der momsfritager ydelser, som en sammenslutning af momsfritagne selskaber, herunder forsikringsselskaber, leverer til medlemsselskaberne, når sammenslutningens ydelser er direkte nødvendige for medlemsselskabernes momsfritagne ydelser, herunder forsikringsydelser.

Myndighederne nægtede imidlertid momsfritagelse med henvisning til, at momsfritagelsen ville kunne fremkalde konkurrencefordrejning, hvilket udelukkede momsfritagelse.

Sagen blev af Taksatorringen indbragt for Østre Landsret, som forelagde spørgsmål for EF-Domstolen om fortolkningen af den bestemmelse i 6. momsdirektiv, som momsfritagelsen i den danske momslov er baseret på. Efter EF-Domstolens svar forelå, nåede Østre Landsret i december 2006 til samme resultat som myndighederne.

Sagen var ikke for landsretten blevet ført af Plesner, men advokaterne Hans Severin Hansen og Tom Kári Kristjánsson fra Plesner blev af Taksatorringen anmodet om at føre sagen for Højesteret, og den 19. maj 2009 fastslog en enstemmig Højesteret, at Taksatorringen havde krav på momsfritagelse af taksationen for medlemsselskaberne.

Som følge af sagens principielle karakter deltog 7 dommere i pådømmelsen af sagen.

På Højesterets hjemmeside findes dette domsresumé.

Hvis der er spørgsmål til sagen, kan henvendelse rettes til advokat Hans Severin Hansen eller Tom Kári Kristjánsson.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter