Sejr i Højesteret i principiel skattesag

Plesner har vundet en principiel højesteretssag om ret til fradrag for udgifter til advokat- og revisorbistand ved virksomhedsopkøb

Højesteret har den 24. oktober 2007 afsagt dom i to skattesager, hvor der blev taget stilling til, om der er ret til fradrag for advokat- og revisorudgifter efter ligningslovens § 8 J, stk. 1, ved virksomhedsopkøb, der gennemføres som aktiekøb, eller om disse udgifter skal tillægges aktiernes anskaffelsessum.

Advokat Svend Erik Holm repræsenterede Unomedical a/s, som ved Landsskatteretten havde fået anerkendt fradrag for en række advokat- og revisorudgifter, som selskabet havde afholdt i 1998 i forbindelse med køb af tre datterselskaber. Skatteministeriet indbragte imidlertid denne kendelse for Østre Landsret, som gav ministeriet medhold i, at der ikke var fradrag for disse udgifter.

Unomedical a/s ankede landsrettens dom til Højesteret, der nu har givet selskabet medhold i, at det kan fradrage de advokat- og revisorudgifter, som blev afholdt i forbindelse med due diligence-undersøgelser, rådgivning, deltagelse i forhandlinger og udfærdigelse af kontrakter. Det er alene udgifter, som kan henføres til berigtigelse og gennemførelse af selve aktiekøbet, herunder udgifter til udfærdigelse af transportpåtegninger, noteringer og anmeldelser, der skal tillægges anskaffelsessummen for aktierne i de tre datterselskaber.

Dommen har betydning for alle de selskaber, som har foretaget virksomhedskøb siden den 1. januar 1998, og som er blevet nægtet fradrag for udgifter til bistand fra advokat og revisor i forbindelse hermed, da dommen giver ret til ekstraordinær genoptagelse tilbage fra og med indkomståret 1998.

Højesterets resumé af afgørelsen kan ses her. Højesterets dom kan ses her.

Spørgsmål vedrørende dommen kan stilles til advokat Svend Erik Holm.