Song Networks A/S vinder sejr i Konkurrencerådet

Advokat Katja Høegh og advokat Niels Christian Ellegaard fra Plesner har ført en klagesag ved Konkurrencerådet for Song Networks A/S mod TDC. Efter 2 års meget grundig sagsbehandling, utallige indgående indlæg, analyser og drøftelser med Konkurrencestyrelsen lykkedes det den 28. april 2004 Song Networks A/S at opnå, at Konkurrencerådet for første gang statuerede misbrug af dominerende stilling i form af margin squeeze og diskriminerende og loyalitetsskabende rabatter i forhold til TDC.

Sagen drejede sig om TDC's prissætning i relation til integrerede mobil- og fastnettelefoniprodukter til erhvervskunder.

Klagen omfattede en række forskellige enkeltpunkter. De basale problemer var imidlertid:

  • At den dominerende operatør, TDC - i kraft af rabatter, der diskriminerede mellem små og store operatører på en gros-niveau - tilbød Song Networks højere priser end sig selv for de mobilydelser, som Song Networks købte hos TDC på en gensalgsaftale, og

  • samtidig underbød TDC - i forhold til de erhvervskunder, TDC og Song Networks konkurrerer om på både fastnet og mobiltelefoni - Song Networks på en måde, der gjorde det umuligt for en effektiv fastnetbaseret operatør som Song Networks at opnå overskud i markedet. Der forelå dermed efter Song Networks opfattelse en ulovlig prisklemme eller margin squeeze.

Konkurrencerådet besluttede, at der forelå et misbrug i form af både margin squeeze og anvendelse af diskriminerende rabatter, som tilgodeså TDC selv set i forhold til en (på mobilområdet) mindre gensalgsoperatør som Song Networks. Rabatterne blev også anset for at være loyalitetsskabende.

Afgørelsen er væsentlig, både fordi Konkurrencerådet i afgørelsen foretager en udvikling og tilpasning af testen for margin squeeze, og fordi Konkurrencerådet i tidligere afgørelser har vist betydelig tilbageholdenhed med at gå ind i en så intensiv analyse af TDC's prissætning. Afgørelsen må forventes at få afgørende betydning for både Song Networks og andre operatører, der konkurrerer med TDC på erhvervsmarkedet.

I relation til rabat er afgørelsen udtryk for en stadfæstelse af Konkurrencerådets faste praksis om dominerende virksomheders brug af rabat og bonus.

Klagen omfattede også spørgsmålet om, hvorvidt de mobiltermineringspriser (prisen for at ringe op til og "aflevere" et opkald til et mobilnummer) selskaber, der som TDC har eget mobilnet, anvender, er så høje, at det udgør misbrug af dominerende stilling. Mobiltermineringstaksterne, som reelt ikke er udsat for nogen priskonkurrence, har således - i modsætning til en lang række andre telepriser - historisk ikke været underkastet nogen form for priskontrol fra telemyndighedernes side. Det har betydet, at mobiltermineringstaksterne er blevet høje - og efter Song Networks' opfattelse så høje, at det udgør misbrug efter Konkurrencelovens § 11.

Spørgsmålet om, hvordan der kan gribes ind over for de høje mobiltermineringstakster, overlod Konkurrencerådet imidlertid til IT- og Telestyrelsen, som i løbet af efteråret forventes at træffe afgørelse om disse priser.

TDC har meddelt, at Konkurrencerådets afgørelse vil blive anket.

Spørgsmål kan rettes til advokat Katja Høegh og advokat Niels Christian Ellegaard.