Højesteret har på ny afgjort en sag om betaling af tilslutningsbidrag til en offentlig kloak

Højesteret har den 13. maj 2004 afsagt en dom, der stadfæster en dom afsagt af Østre Landsret i 2001, hvor Tølløse Kommune blev frifundet for et krav fra nogle grundejere om tilbagebetaling af opkrævede tilslutningsbidrag i forbindelse med kloakering af landsbyen Soderup Øst. Advokat Søren Stenderup Jensen fra Plesner førte sagen for Kommunernes Landsforening i Højesteret.

Højesterets dom var ventet med spænding af såvel landets kommuner som af en række grundejere. Kommunernes Landsforening havde derfor biintervenieret i sagen til støtte for Tølløse Kommune.

Dette skyldtes primært, at der med Højesterets dom i den såkaldte Ramsøe-sag (UfR 2003.1002H) var blevet rejst tvivl om, hvorvidt det forhold, at en kommune har vedligeholdt en privat spildevandsledning, får den konsekvens, at spildevandsanlægget dermed må anses som offentligt, sådan at kommunen ikke kan opkræve tilslutningsbidrag af grundejere, der har været tilsluttet den gamle spildevandsledning, når kommunen efterfølgende etablerer en ny, egentlig kloak i området. Endvidere havde Vestre Landsret i den såkaldte Sundeved I-sag (UfR 2001.1564V) rejst tvivl om forståelsen af begrebet "offentligt spildevandsanlæg".

I den foreliggende sag lagde Højesteret til grund,

  • at det i sagen omhandlede spildevandsanlæg var en delvis rørlagt vejgrøft, som grundejerne havde sluttet deres spildevandsafløb til i 1930'erne og -40'erne,

  • at der var tale om et privat spildevandsanlæg,

  • at det private spildevandsanlæg ikke efterfølgende var overtaget af Tølløse Kommune gennem en landvæsenskommissionskendelse eller en kommunalbestyrelsesbeslutning, og

  • at Tølløse Kommune i sine spildevandsplaner stedse har omtalt området som "uden egentlig kloak".

Herefter understreger Højesteret, at "det forhold, at kommunen som vejbestyrelse gennem årene har forestået vedligeholdelsen af den rørlagte vejgrøft, som beboerne udledte deres spildevand til, kan ikke føre til, at det samlede spildevandssystem kan anses for et offentligt anlæg, jf. Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg". Endelig henviste Højesteret til Østre Landsrets betragtninger om, at nogle anførelser i BBR-meddelser m.v. for de pågældende ejendomme ikke kunne ændre ved det af Højesteret anførte.

Med Højesterets dom i Tølløse-sagen ligger det fast, at kommunerne er berettigede til at opkræve tilslutningsbidrag fra de tilsluttede ejendomme ved kloakeringer af landsbyer og i det åbne land, bortset fra de tilfælde, hvor kommunerne helt klart har behandlet private spildevandsanlæg, som om de var offentlige, i enhver henseende.

Eventuelle spørgsmål vedrørende dommen kan rettes til advokat Søren Stenderup Jensen.