Hadsund Kommune dømt for grov overtrædelse af udbudslovgivningen

Advokat Thomas Ryhl fra Plesner Svane Grønborg har repræsenteret Pihl & Søn A.S. i en klage, som Pihl & Søn A.S. indbragte for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet har ved kendelse afsagt den 13. januar 2004 annulleret Hadsund Kommunes beslutning fra februar 2003 om at indgå kontrakt om bygning af en ny skole og ombygning af den gamle skole i Hadsund. "Vision Hadsund Skole" er et projekt til en værdi af 170 mio. kr., og byggearbejdet er i fuld gang. Klagenævnet for Udbud har imidlertid fundet, at der i forbindelse med udbudet og tildelingen af kontrakt til et konsortium ledet af KPC Byg A/S blev begået så grove fejl, at kommunens beslutning om at indgå kontrakten nu er annulleret.

Hadsund Kommune udbød i november 2002 et storstilet ny- og ombygningsprojekt, "Vision Hadsund Skole", i EU-udbud. Projektet, der omfatter bygning af en helt ny skole med svømmehal m.v. og ombygning af den gamle skole til blandt andet andelsboliger og aktivitetscenter, har et samlet budget på over 170 mio. kr. Fem entreprenørkonsortier blev efter en første udvælgelsesrunde inviteret til at afgive tilbud, men på grund af tidspresset og udbudsmaterialets beskaffenhed valgte de tre konsortier at trække sig fra projektet uden at afgive tilbud.

Pihl & Søn A.S. afgav det billigste tilbud, mens et konsortium ledet af KPC Byg A/S afgav et lidt dyrere tilbud. Kommunen valgte at indgå forkontrakt med KPC-konsortiet i februar 2003, og indgik i juni 2003 endelig kontrakt om byggeriet med KPC-konsortiet.

Pihl & Søn A.S gjorde inden tilbudsfristen kommunen opmærksom på en række problemer ved udbudet og protesterede mod den foretagne bedømmelse af tilbudene. Efter et sidste forgæves møde med Hadsund Kommune om sagen indgav Pihl & Søn A.S i maj 2003 klage til Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet har nu afsagt kendelse i sagen. Kendelsen af 13. januar 2004 er offentliggjort på Klagenævnets hjemmeside, www.klfu.dk. Kendelsen giver i meget vidt omfang Pihl & Søn A.S. medhold i, at Hadsund Kommune har overtrådt udbudslovgivningen i forbindelse med udbudet.

Klagenævnet for Udbud har bl.a. vurderet, at det vindende konsortium havde fået en afgørende konkurrencemæssig fordel allerede ved afgivelsen af tilbudet, fordi Carl Bro A/S deltog i konsortiet. Carl Bro-gruppen havde også udarbejdet den udviklingsrapport til kommunen, der lå til grund for hele skoleprojektet, hvilket i den konkrete sag gjorde Carl Bro A/S inhabil. Kommunen var opmærksom på problematikken, men valgte alligevel at invitere KPC-konsortiet til at afgive tilbud og undlod at tage skridt til at udligne det forspring, KPC-konsortiet havde fået.

Kommunen handlede derved i strid med det ligebehandlingsprincip, der er helt grundlæggende i EU-udbudsretten, og overtrådte dermed udbudslovgivningen.

Hadsund Kommune overtrådte også udbudslovgivningen ved at bedømme de modtagne tilbud efter en anden beregningsmodel end meddelt tilbudsgiverne. Kommunens dommerkomité anvendte en anden model for bedømmelse end den offentliggjorte, bl.a. fordi den offentliggjorte model viste sig uanvendelig. Dette var kommunen blevet gjort opmærksom på inden udløbet af tilbudsfristen, men kommunen valgte desuagtet at fastholde den offentliggjorte beregningsmodel.

Klagenævnet for Udbud fastslår, at en vurdering af tilbudene ikke forsvarligt kunne ske på grundlag af den offentliggjorte beregningsmodel, og at kommunen derfor ikke havde andet valg end at annullere hele udbudet.

Da kommunen alligevel fortsatte udbudsprocessen og valgte at tage tilbudet fra KPC-konsortiet i betragtning, finder Klagenævnet, at der foreligger en så grov overtrædelse af udbudslovgivningen, at den mest vidtgående sanktion skal anvendes: Annullation af beslutningen om at indgå kontrakt med KPC-konsortiet.

Klagenævnet for Udbud har endvidere fundet, at kommunen ved bedømmelsen af de to hovedtilbud fra henholdsvis KPC-konsortiet og Pihl & Søn A.S. havde tilsidesat ligebehandlingsprincippet til skade for Pihl & Søn A.S. ved at undlade at prissætte nogle af de forbehold, KPC-konsortiets tilbud indeholdt, og ved omvendt at prissætte nogle tilbudselementer i Pihl & Søn A.S.' tilbud som forbehold, uagtet at der ikke var tale om forbehold. Derved kom tilbudet fra Pihl & Søn A.S. til at fremstå som væsentligt dyrere end det reelt var, mens tilbudet fra KPC-konsortiet derimod virkede billigere, end det reelt var.

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud kan inden for 8 uger indbringes for Landsretten. Sker det ikke, og undlader Hadsund Kommune at efterkomme Klagenævnets påbud om at annullere beslutningen, kan kommunen straffes med bøde efter Klagenævnslovens § 12. Også Tilsynsrådet og Konkurrencestyrelsen har pligt til at sørge for, at udbudslovgivningen overholdes af kommunerne.

Dertil kommer, at forbigåede tilbudsgivere vil kunne rejse erstatningskrav mod Hadsund Kommune, og at det ikke kan udelukkes, at også KPC-konsortiet vil kunne få et erstatningskrav mod Hadsund Kommune.

Sagen blev i Klagenævnet for Udbud ført af advokat Thomas Ryhl. Plesner Svane Grønborg har i en årrække været advokater for Pihl & Søn A.S., hvor advokat Jørgen Grønborg er bestyrelsesmedlem.