Artikel om arbejdsgiveres ret og pligt til arbejdstidskontrol

EU-Domstolen fastslog i den såkaldte Deutsche Bank-sag, at arbejdsgivere har pligt til at føre kontrol med deres egen overholdelse af arbejdstidsdirektivets regler om hvileperioder og en begrænsning af den maksimale ugentlige arbejdstid til 48 timer. Advokatfuldmægtig Louis Wolf Kristiansen belyser i artiklen, hvilken betydning Deutsche Bank-sagen kan få for dansk ret og danske arbejdsgivere, herunder de retlige krav der gælder til arbejdstidskontrol.

Artiklen foretager en vurdering af, om pligten til arbejdstidskontrol kan indfortolkes i den nugældende danske lovgivning med den virkning, at pligten allerede gælder for arbejdsgivere i dag. Herefter vurderes det, hvordan Folketinget og arbejdsmarkedets parter kan implementere pligten til arbejdstidskontrol i lovgivningen og de kollektive overenskomster, hvis pligten ikke allerede er gældende ret.

Det er relevant for arbejdsgivere at overveje, hvordan de må anvende den lovpligtige arbejdstidskontrol, som har til formål at føre kontrol med arbejdsgiveres egen overholdelse af reglerne om hvileperioder og en begrænsning af den maksimale ugentlige arbejdstid, og om den lovpligtige arbejdstidskontrol kan anvendes til at føre kontrol med den effektive arbejdstid i medfør af ledelsesretten. Artiklen belyser i den forbindelse såvel de arbejdsretlige som databeskyttelsesretlige problemstillinger ved de forskellige former for arbejdstidskontrol.

Afslutningsvis inddrages en verserende sag ved EU-Domstolen, som vedrører spørgsmålet om, hvorvidt arbejdstidsdirektivet kun finder anvendelse i det enkelte ansættelsesforhold, eller om det gælder på tværs af alle medarbejdernes ansættelsesforhold. I forhold til pligten til arbejdstidskontrol kan sidstnævnte resultat indebære, at arbejdsgivere også er forpligtet til at føre kontrol med arbejdstiden i medarbejdernes andre ansættelsesforhold med andre arbejdsgivere.

Læs artiklen: "Arbejdsgiveres ret og pligt til arbejdstidskontrol - om EU-Domstolens dom i Deutsche Bank-sagen", U.2020B.313

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret