Udbud - nye vurderinger af relevans for forsyningsvirksomheder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST") har offentliggjort to notater vedrørende forsyningsvirksomhedsdirektivet; et notat om de regler, der finder anvendelse ved indgåelse af kontrakter under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier, og et notat om standstill-periode ved kontrakter tildelt under en kvalifikationsordning.

Forsyningskontrakter under tærskelværdien

KFTS konkluderer i sit notat, at såfremt ordregiver er en statslig, regional eller lokal myndighed eller et offentligretligt organ, finder udbudslovens afsnit IV og V anvendelse ved indgåelse af vare- og tjenesteydelseskontrakter med en kontraktværdi under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdi. I praksis betyder dette, at sådanne kontrakter skal indgås på en af følgende måder:

  • Hvis kontrakten har klar grænseoverskridende interesse, skal den annonceres på www.udbud.dk, jf. afsnit IV.
  • Hvis kontrakten ikke har klar grænseoverskridende interesse, skal den indkøbes på markedsmæssige vilkår, jf. afsnit V. Dette kan ske ved en af følgende metoder: (i) ordregiver gennemfører en markedsafdækning og på grundlag af denne indhenter ét tilbud, (ii) ordregiver indhenter to eller flere tilbud, eller (iii) ordregiver annoncerer på egen hjemmeside eller www.udbud.dk

For så vidt angår kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, der ligger under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdi, vil disse skulle udbydes i henhold til tilbudsloven ifølge KFST.

Såfremt ordregiver er en offentlig virksomhed eller en virksomhed, som råder over særlige eller eksklusive rettigheder, finder udbudslovens afsnit IV og V eller tilbudsloven ikke anvendelse, da sådanne virksomheder ikke omfattes af udbudslovens/tilbudslovens definition af ordregivere. KFST angiver dog, at sådanne virksomheder kan være forpligtet til at overholde EU-traktatens generelle principper ved indgåelse af kontrakter med klar grænseoverskridende interesse, såfremt (i) den berørte virksomhed er under effektiv kontrol af staten eller af en anden offentlig myndighed, og (ii) virksomheden ikke befinder sig i en konkurrencesituation på markedet. I praksis skal offentlige virksomheder og virksomheder, som råder over særlige eller eksklusive rettigheder, såfremt kontraktværdien ikke overstiger tærskelværdierne i forsyningsvirksomhedsdirektivet, således vurdere, om disse to betingelser er opfyldte.

Standstill-periode i forbindelse med kvalifikationsordning

Efter § 3, stk. 1, i Lov om Klagenævnet for Udbud, er ordregivere forpligtede til at afvente udløbet af en standstill-periode inden indgåelsen af en offentlig kontrakt. Af bestemmelsens stk. 3, fremgår dog, at der ikke består en sådan pligt, hvis "en kontrakt tildeles ved udbud uden forudgående udbudsbekendtgørelse". Det er i lovbemærkningerne til stk. 3, anført, at denne undtagelse bl.a. gælder ved indgåelse af kontrakter på baggrund af en kvalifikationsordning.

Det er dog KFST's vurdering, at undtagelsen i § 3, stk. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud, ikke gælder ved indgåelse af kontrakter på baggrund af en kvalifikationsordning. Ordregivere er således også forud for indgåelse af sådanne kontrakter forpligtede til at afholde en standstill-periode.

Plesners bemærkninger

Selvom KFST understreger, at notaterne alene er vejledende, anbefales det, at ordregivere følger KFST's vurdering både i relation til indgåelse af kontrakter, der ligger under forsyningsvirksomhedsdirektivets tærskelværdier, og i relation til afholdelse af en standstill-periode ved indgåelse af kontrakter på baggrund en kvalifikationsordning.

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens juridiske vurderinger om forsyningsvirksomhedsdirektivet

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret