Rådighedstillæg skulle ikke medregnes i tjenestemænds rådighedsløn

To tjenestemænd blev i forbindelse med deres afskedigelse informeret om, at det rådighedstillæg, de modtog for deltagelse i en vagtordning, ville ophøre samtidig med deres fratræden. Medarbejderne mente, at tillægget var en del af den rådighedsløn, som de var berettiget til efter tjenestemandslovens § 32. Højesterets domme af 9. februar 2017.

Østre Landsret kom frem til, at tillægget ikke havde udgjort en så integreret del af medarbejdernes hidtidige løn, at dette skulle medregnes efter tjenestemandslovens § 32, stk. 1.

Højesteret stadfæstede landsrettens afgørelser. 

Højesteret bemærkede, at der ikke i tjenestemandsloven eller dens forarbejder er grundlag for, at en tjenestemand, der modtager rådighedsløn skal stilles bedre end en tjenestemand, der overtager en anden passende stilling efter tjenestemandslovens § 55. Lønberegningen for en tjenestemand, der overtager en anden passende stilling, omfatter ikke tillæg, der ydes som kompensation for overarbejde, merarbejde eller arbejde på ubekvemme tidspunkter, herunder rådighedstillæg. Da rådighedstillæg ikke medtages i lønberegningen efter tjenestemandslovens § 55, skal rådighedstillæg ifølge Højesteret heller ikke medtages i beregningen af rådighedsløn efter § 32. 

Dommene viser, at rådighedslønnen skal beregnes på samme måde, som når en tjenestemand pålægges at overtage en anden passende stilling. I dommen U.2008.367H kom Højesteret frem til, at to tjenestemænds tillæg, der blev ydet som kompensation for nat- og weekendarbejde, ikke skulle medregnes i rådighedslønnen. Den nye dom fra Højesteret er således i tråd med den tidligere dom, omend Højesterets præmisser er forskellige. I den tidligere dom begrundede Højesteret sit resultat med, at tillæggene var variable, hvorimod Højesteret i sin seneste dom begrunder resultatet med, at tillægget ikke ville indgå i lønberegningen for en tjenestemand, der overtager en anden passende stilling. 

Læs dommen af 9. februar 2017 på Højesterets hjemmeside

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret