Kunden hæfter selv for tab ved køb af kopivarer

Har en kunde købt kopivarer på nettet i den tro, at der var tale om ægte mærkevarer, er kundens bank ikke forpligtet til at dække tabet. Det har Sø- og Handelsretten fastslået i en ny principiel dom om fortolkningen af betalingstjenestelovens regel om charge back.

Sagen drejede sig om en forbruger, der havde købt fem par Nike-sko på to forskellige hjemmesider. De første tre par sko blev stoppet i tolden af SKAT, da det viste sig, at der var tale om varemærkeforfalskede kopivarer. Forbrugeren fik leveret de to andre par sko, men efter at have skrevet til Nike, fik forbrugeren at vide, at også disse sko var kopivarer.

Forbrugeren henvendte sig herefter til sin bank, og gjorde krav på at få tilbageført betalingen for de fem par sko efter charge back-reglen i betalingstjenestelovens § 74. Banken afviste imidlertid at være forpligtet til at tilbageføre betalingen for skoene.

Sagen blev herefter indbragt for Pengeinstitutankenævnet, der gav banken medhold i, at charge back-reglen ikke fandt anvendelse, da det fremgår af lovforarbejderne til betalingstjenestelovens § 74, at det i forhold til manglende levering af en vare er forbrugeren, som bærer risikoen for, om den bestilte vare lovligt kan indføres i Danmark.

Forbrugerombudsmanden lagde sag an

Forbrugerombudsmanden gik herefter ind i sagen og anlagde sag ved Sø- og Handelsretten mod Finansrådet (der var indtrådt i sagen for banken). Forbrugerombudsmanden mente, at banken efter charge back-reglen var forpligtet til at tilbageføre betalingen til forbrugeren.

Forbrugerombudsmanden gjorde gældende, at de sko som var blevet stoppet i tolden, ikke kunne anses for at være blevet leveret. Forbrugerombudsmanden mente ikke, at det kunne tillægges betydning, at det fremgår af lovforarbejderne, at reglen ikke gælder, hvis den manglende levering skyldes, at varen er blevet stoppet i tolden. Baggrunden for dette var, at forbrugeren havde været i god tro om, at han havde købt ægte varer.

Forbrugerombudsmanden gjorde endvidere gældende, at der heller ikke var sket levering i forhold til de sko, der var kommet frem til forbrugeren, da en købt vare slet ikke skal anses for at være leveret, når der var tale om en kopivare.

Banken fik medhold

Et flertal i Sø- og Handelsretten gav banken medhold i, at den omstændighed, at de leverede sko var kopivarer, må karakteriseres som en mangel ved skoene. Da levering af mangelfulde varer ikke kan sidestilles med manglende levering, var købet af skoene ikke omfattet af charge back-reglen.

I forhold til de sko, der var blevet stoppet i tolden, bemærkede retten, at lovgiver i denne særlige situation har valgt at lægge risikoen på køber. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at forbrugeren havde været i god tro om, at skoene var ægte.

Mens flertallet således frifandt banken, stemte et mindretal i Sø- og Handelsretten for at give Forbrugerombudsmanden medhold.

Da Forbrugerombudsmanden har valgt ikke at anke sagen, er dommen nu endelig.

Dommen viser, at der ikke er hjælp at hente hos banken, hvis man i god tro, har købt kopivarer på nettet. Dog tilbyder flere internationale kortudstedere under visse betingelser tilbagebetaling til kunden, hvis det viser sig, at der er er tale om en kopivare.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret