Købers forpligtelse til at betale godtgørelse for usaglig afskedigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Sagen handlede om, hvorvidt der skulle betales godtgørelse for usaglig afskedigelse til fire medarbejdere i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, samt i hvilket omfang kravet kunne rettes mod køberen. Byretten fandt, at køberen indtrådte i de rettigheder og forpligtelser, som udsprang af ansættelsesforholdene (uanset at medarbejderne var opsagt og fritstillet på overdragelsestidspunktet), og at køberen ikke havde godtgjort, at afskedigelsen var saglig. Ved dom af 3. november 2016 stadfæstede Østre Landsret byrettens afgørelse, hvorefter de fire medarbejdere blev tilkendt godtgørelse.

Den 15. april 2014 blev en ny virksomhed stiftet. Dagen efter, den 16. april 2014, indgik den nystartede virksomhed en betinget aftale om at overtage aktiviteterne fra en anden virksomhed, som samme dag var blevet erklæret konkurs. I forbindelse med sælgerens konkurs blev fire medarbejdere opsagt og fritstillet. 

Byretten lagde til grund, at medarbejderne var opsagt og fritstillet inden overtagelsestidspunktet, men på baggrund af de afgivne forklaringer fandt byretten, at virksomhedsoverdragelsen blev tilrettelagt før konkursdekretets afsigelse, hvorfor medarbejderne blev betragtet som ansatte på det formelle overtagelsestidspunkt. Køberen indtrådte derfor i de rettigheder og forpligtelser, som udsprang af ansættelsesforholdet. Idet retten også fandt, at køberen ikke havde godtgjort, at opsigelserne var saglige, var medarbejderne berettet til en godtgørelse for usaglig opsigelse. Landsretten var enig i byrettens resultat og begrundelse, hvorfor landsretten stadfæstede dommen. 

Dommen må siges at bidrage yderligere til usikkerheden omkring købers hæftelse for usaglig afskedigelse i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Ved dom af 2. maj 2016 frifandt Østre Landsret en køber for et godtgørelseskrav i en lignende situation. 

Plesner følger naturligvis udviklingen og håber på, at Højesteret får lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret