Højesteret: Voldgiftskendelser er bindende

Domstolene kan som helt klart udgangspunkt ikke efterprøve rigtigheden af voldgiftskendelser. Det har Højesteret bekræftet i en dom fra den 28. januar 2016.

I en sag mellem en udenlandsk og en dansk virksomhed var den udenlandske virksomhed ved en voldgiftskendelse blevet dømt til at betale DKK 20.000.000. Voldgiftskendelsen blev afsagt af en dansk voldgiftsret og sagen var behandlet efter reglerne for det danske Voldgiftsinstitut (Voldgiftsinstituttet).

Under sagen havde den danske virksomhed påstået betaling af DKK 150.000.000 i erstatning, men blev "alene" tilkendt DKK 20.000.000, som den udenlandske virksomhed således skulle betale. Af voldgiftsrettens begrundelse - der var temmelig udførlig - fremgik det i øvrigt, at voldgiftsretten havde holdt parternes synspunkter op mod hinanden og på den baggrund fundet, at erstatningen skønsmæssigt kunne fastsættes til DKK 20.000.000.

Den udenlandske virksomhed indbragte herefter voldgiftskendelsen for de almindelige domstole med påstand om, at voldgiftskendelsen var ugyldig. Dette fik den udenlandske virksomhed ikke medhold i.

Højesteret fastslog ganske klart, at domstolene ikke kan foretage en materiel prøvelse af en voldgiftskendelse eller tilsidesætte en voldgiftskendelse som ugyldig blot fordi voldgiftsretten måtte have anvendt retsregler forkert eller fejlbedømt de faktiske omstændigheder i sagen.

Endvidere fastslog Højesteret, at en tilsidesættelse af en voldgiftskendelse kræver tilsidesættelse af fundamentale retsplejeprincipper, f.eks. at en part ikke har været i stand til at fremføre sin sag eller at voldgiftskendelsen er åbenbart uforenelig med dansk retsorden (ordre public); men i det sidstnævnte tilfælde kræver det ikke "blot" en forkert anvendelse af danske eller EU-retlige regler eller at kendelsen er i strid med ufravigelige regler. 

Endelig fastslog Højesteret, at det forhold, at voldgiftsretten skønsmæssigt fastsætter en erstatning ikke er udtryk for en afgørelse efter "billighed". Dette er interessant, idet det er ganske sædvanligt, at en erstatning udmåles skønsmæssigt, og det har Højesteret fastslået er helt acceptabelt.

Med dommen bekræfter Højesteret, at voldgiftskendelser som klart udgangspunkt er bindende for parterne, og at parterne ikke under en efterfølgende sag ved de almindelige domstole kan få en fornyet prøvelse af sagens omstændigheder eller en fornyet prøvelse af voldgiftsrettens anvendelse af retsregler medmindre der foreligger helt ekstraordinære omstændigheder.


Højesteret afviser således i realiteten at en part kan anvende de almindelige domstole som ankeinstans i voldgiftssager.

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution