Omfatter direktivet om masseafskedigelser også midlertidigt ansatte?

EU-Domstolen: Midlertidigt ansatte skal tælles med i opgørelsen ved vurderingen af, om reglerne i masseafskedigelsesdirektivet finder anvendelse.

Direktivet om masseafskedigelser omfatter også midlertidigt ansatte, da disse betragtes som en del af de arbejdstagere, der "normalt" arbejder i virksomheden. Det slog EU-Domstolen fast.

Sagen drejede sig om en spansk virksomhed, der i løbet af 90 dage opsagde en række medarbejdere, herunder forringede en enkelt medarbejders ansættelsesvilkår, hvorefter denne valgte at sige sin stilling i virksomheden op.

Spørgsmålet i sagen var, om reglerne i EU's direktiv om masseafskedigelser skulle finde anvendelse. En af de afskedigede medarbejdere gjorde gældende, at der ved opgørelsen over, hvor mange medarbejdere virksomheden normalt beskæftigede, også skulle inkludere midlertidigt ansatte medarbejdere.

Indledningsvis fandt EU-Domstolen, at arbejdstagere, der er omfattet af tidsbegrænsede kontrakter eller er ansat med henblik på udførelse af en bestemt arbejdsopgave, skal betragtes som en del af de arbejdstagere, der "normalt" arbejder i den pågældende virksomhed. Disse medarbejdere skal derfor tælles med i opgørelsen.

Endvidere bemærkede EU-Domstolen, at direktivet skal fortolkes således, at såfremt en arbejdsgiver ensidigt og til skade for arbejdstageren foretager en væsentlig ændring af væsentlige elementer i dennes ansættelseskontrakt af grunde, som ikke kan tilregnes arbejdstageren selv, er opsigelsen omfattet af direktivets begreb om "afskedigelse", hvorfor denne skal tælles med i opgørelsen.   

Dommen viser, at der skal anlægges en udvidet fortolkning af begreberne "arbejdstager" og "afskedigelse".

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret