Husk at få opdateret ansættelseskontrakter med virkning fra den 1. januar 2016

Folketinget vedtog ultimo 2014 at ophæve 70 årsreglen i forskelsbehandlingsloven. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2016. Fra dette tidspunkt vil det således ikke længere være muligt at opretholde individuelle aftaler om, at medarbejdere automatisk skal fratræde, når de fylder 70 år.

Når ændringen er trådt i kraft vil bestemmelser i ansættelseskontrakter om automatisk ophør blive ugyldige. Det er derfor vigtigt at få opdateret medarbejdernes ansættelseskontrakter, således at sådanne bestemmelser udgår af kontrakterne. Dette skal senest være sket inden den 31. januar 2016. Hvis man ikke får opdateret ansættelseskontrakterne, risikerer man at overtræde ansættelsesbevisloven, som i værste fald kan føre til betaling af en godtgørelse.

Såfremt man har medarbejdere, der fylder 70 år inden den 1. januar 2016, er det ikke nødvendigt at ændre disse medarbejderes kontrakter.

Er virksomheden omfattet af en kollektiv overenskomst eller aftale, der er indgået efter den 1. januar 2008, vil en bestemmelse om automatisk fratræden, når medarbejderen fylder 70 år, kunne opretholdes indtil det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør.

For kollektive overenskomster eller aftaler indgået før den 1. januar 2008, vil det stadig være muligt at opretholde gældende aldersgrænser for pligtmæssig fratræden, forudsat at disse er objektive og rimeligt begrundet i et legitimt formål, og midlerne til at opfylde formålet er hensigtsmæssige og nødvendige.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret