Nyt bygningsreglement skærper energikrav

Det nye bygningsreglement (BR15), der gennemfører dele af et EU-direktiv om energieffektivitet, forventes at træde i kraft den 1. januar 2016. BR15 indeholder blandt andet en række skærpede krav til bygningers energikrav, men også en række formalia bliver fremover ændret, herunder krav om digital selvbetjening.

De væsentligste ændringer i BR15

I forhold til det gældende bygningsreglement (BR10) omhandler de væsentligste ændringer i BR15 bygningens energikrav. Med BR15 bliver lavenergikrav 2015 således minimumskrav, herunder ved at der stilles øgede krav til bygningens tæthed, lavere dimensionerede transmissionstab, dokumentation for termisk indeklima og begrænsninger i modregningen i el-produktion. Desuden ophæves med BR15 krav til vinduers overfladetemperatur. Anvendelse af Bygningsklasse 2020 vil fortsat være valgfrit.


Efter BR15 kan en bygherre i forbindelse med renovering eller ombygning som alternativ til overholdelse af gældende krav til ombygning eller renovering vælge overordnet energirammeberegning for hele bygningen svarende til den beregning, der gennemføres for nye bygninger.

Kommunerne vil efter BR15 fremover stille krav om tæthedsmåling i mindst 10 % af byggesagerne, hvilket er det dobbelte af reglerne herom i BR10.

Overgangen fra BR10 til BR15

Det forventes at BR15 finder anvendelse ved ansøgninger om byggetilladelse eller anmeldelse, der indsendes efter bekendtgørelsens ikrafttræden, som forventeligt er den 1. januar 2016, idet BR10 samtidig ophæves. Der vil dog være en overgangsperiode frem til 30. juni 2016, hvor ansøgeren kan vælge, at ansøgning om byggetilladelse eller anmeldelse skal ske efter BR10. I givet fald er det vigtigt at være opmærksom på, at valget mellem BR10 og BR15 kun gælder i følgende tilfælde:

  • såfremt kommunen senest den 30. juni 2016 har modtaget en fyldestgørende ansøgning om byggetilladelse for byggearbejder omfattet af reglerne om byggetilladelse
  • såfremt kommunen senest den 30. juni 2016 har modtaget fyldestgørende anmeldelse for byggearbejder omfattet af reglerne om anmeldelse
  • såfremt byggearbejdet er påbegyndt senest den 30. juni 2016 for byggearbejder, der ikke er omfattet af reglerne om byggetilladelse eller anmeldelse.

Efter den 1. juli 2016 vil der ikke længere kunne bygges efter BR10.

Den juridiske betydning af ændringerne i BR15

Den juridiske ramme er principielt uændret, og en bygherre er således fortsat ansvarlig efter dansk rets almindelig regler om erstatning, såfremt byggeriet ikke er udført i overensstemmelse med BR15. En bygherre bør i den forbindelse være opmærksom på, at byggetilladelse kan udstedes af kommunen, selv om bygningsreglementet ikke er opfyldt, da man som bygherre selv indestår for, at reglerne er overholdt. Bygherren vil dog kunne rette et evt. krav mod den rådgiver eller totalentreprenør, som - hvis der er begået fejl eller forsømmelser - ikke har sikret overholdelse af kravene i BR15, og dette påfører bygherren et tab.

For kontrakter, der indgås frem til overgangsperiodens udløb, bør man som bygherre desuden tage stilling til, om byggeriet skal udføres efter BR10 eller BR15.

Seneste nyt om Commercial Real Estate

Commercial Real Estate