CRD IV/CRR - Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 134, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 1, nr. 134, i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.) og § 2, nr. 15, i lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love.

"Bekendtgørelse om et likviditetsdækningskrav for systemisk vigtige finansielleinstitutter og for globalt systemisk vigtige finansielle institutter

I medfør af § 314 og § 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015, fastsættes:

Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) og globalt systemiskvigtige finansielle institutter (G-SIFI) i Danmark udpeget af Finanstilsynet i medfør af henholdsvis§ 308, stk. 1, og § 310, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Likviditetsdækningskrav
§ 2. Et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI), jf. § 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, og etglobalt systemisk finansielt institut (G-SIFI), jf. § 310, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, skal opfyldekravet om en Liquidity Coverage Ratio, som fastsat i artikel 412 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber,med 100 pct.
Stk. 2. Er et systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) udpeget på delkonsolideret eller konsolideretgrundlag, jf. § 308, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, finder kravet i stk. 1 anvendelse på det udpegedesystemisk vigtige finansielle institut (SIFI) i koncernen på delkonsolideret eller konsolideret grundlagog på individuelt niveau for hvert enkelt pengeinstitut og realkreditinstitut, der indgår i koncernen. Hvisder er givet tilladelse til at behandle et institut og alle eller nogle af dets dattervirksomheder som en likviditetsundergruppei medfør af artikel 8 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber finder kravet i stk. 1 anvendelse på likviditetsundergruppen i stedet for individuelt for hvert af institutterne...."

Læs "Bekendtgørelse om et likviditetsdækningskrav for systemisk vigtige finansielle institutter og for globalt systemisk vigtige finansielle institutter" her. 


"Bekendtgørelse om fritagelse for likviditetsdækningskrav for pengeinstitutter og realkreditinstitutter

I medfør af § 147 a i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015,fastsættes:

Anvendelsesområde
§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse på følgende virksomheder:
1) Pengeinstitutter.
2) Realkreditinstitutter.
3) Koncerner, hvor modervirksomheden er et pengeinstitut eller en pengeinstitutholdingvirksomhed.

Definitioner
§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:
1) Liquidity Coverage Ratio: Det likviditetsdækningskrav, som er fastsat i artikel 412 i Europa-Parlamentetsog Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutterog investeringsselskaber.
2) LCR-forordningen: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/61 af 10. oktober 2014 omsupplerende regler til forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår likviditetsdækningskrav for kreditinstitutter,som udstedt i medfør af artikel 460, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning(EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber...."

Læs "Bekendtgørelse om et likviditetsdækningskrav for systemisk vigtige finansielle institutter og for globalt systemisk vigtige finansielle institutter"


Seneste nyt om Bank og Finans

Bank og Finans