Skal direktøren og praktikanten tælles med ved en massefyring?

Det følger af EU-direktivet om masseafskedigelser, som i Danmark er implementeret i masseafskedigelsesloven, at der er tale om en masseafskedigelse i direktivets forstand, når en arbejdsgiver har foretaget et vist antal afskedigelser. EU-Domstolen skulle i denne sag tage stilling til, om en direktører og en praktikant skal medtælles i opgørelsen af antallet af afskedigelser.

Sagen drejede sig om et tysk selskab, som rådede over flere mindre virksomheder. Selskabet indstillede driften af én del af virksomheden som følge af, at denne var tabsgivende. Herefter opsagdes samtlige arbejdstagere i virksomheden. Blandt de opsagte medarbejdere i virksomheden var en direktør og en praktikant. Direktøren ejede ingen anparter i selskabet, udførte sin virksomhed efter anvisning fra og under tilsyn af et andet organ i selskabet, og havde desuden alene ret til at repræsentere selskabet i forening med en anden direktør. Praktikanten var ansat med henblik på omskoling til kontorassistent med støtte fra et jobcenter, og hun modtog således ikke løn fra virksomheden.

En af de afskedigede medarbejdere lagde sag an mod arbejdsgiveren, idet han mente, at arbejdsgiveren ikke havde overholdt den tyske masseafskedigelseslov. Spørgsmålet var således, om den kvantitative betingelse i masseafskedigelsesloven var opfyldt.

Den tyske domstol forelagde sagen for EU-Domstolen og ønskede en afklaring af, hvorvidt direktøransættelsen og praktikantansættelsen skulle tælle med i opgørelsen af det samlede antal afskedigelser.

For det første konkluderede EU-Domstolen, at den pågældende direktør måtte anses for at være en arbejdstager i EU-retlig forstand, idet han udførte sin virksomhed efter anvisninger fra et andet organ i selskabet. Formålet med EU-direktivet er blandt andet at øge beskyttelsen af arbejdstagere i tilfælde af kollektive afskedigelser. Det ville derfor ifølge EU-Domstolen savne mening at definere arbejdstagerbegrebet snævert. Herefter skulle direktøren tælles med ved beregningen af antallet af afskedigelser.

For det andet anførte EU-Domstolen, at praktikanter normalt er omfattet af det EU-retlige arbejdstagerbegreb, såfremt de arbejder mod vederlag og indgår i virksomheden på lige fod med øvrige arbejdstagere. Domstolen konkluderede herefter, henset til formålet med direktivet, at også den pågældende praktikant, uanset at denne alene modtog betaling fra en offentlig myndighed og ikke fra virksomheden, måtte anses for en arbejdstager i direktivets forstand. Praktikanten skulle således også indgå i opgørelsen af antallet af afskedigelser.

EU-Domstolens afgørelse viser, at spørgsmålet om, hvornår en afskedigelse bliver omfattet af masseafskedigelsesdirektivet, må fortolkes udvidende. Dette er i tråd med den øvrige EU-retlige praksis vedrørende fortolkning af direktiver, der har til formål at beskytte en bestemt persongruppe.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret