Opsagt på grund af presset økonomi og bortvist for tillidsbrud

Saglig opsigelse af vordende far på grund af virksomhedens økonomiske stilling og efterfølgende bortvisning på grund af overførsel af prislister til privat email var berettiget. Det fandt Østre Landsret ved dom af 17. august 2015.

Sagen omhandlede en medarbejder, der blev opsagt den 20. november 2012 til fratræden den 28. februar 2013. Medarbejderens ægtefælle var på tidspunktet for opsigelsen gravid med udsigt til snarlig fødsel, hvilket arbejdsgiveren vidste. Arbejdsgiveren måtte derfor løfte bevisbyrden for, at opsigelsen ikke var begrundet i udsigten til barsel.

Opsigelsen var begrundet i arbejdsgiverens manglende indtjening. Landsretten fandt efter forelæggelse af regnskabstal, at opsigelsen havde været sagligt begrundet i virksomhedens økonomiske stilling.

Landsretten bemærkede i øvrigt, at medarbejderens bebudede 14 dages orlov måtte antages at være afholdt inden hans planlagte fratræden, idet hans ægtefælle nedkom den 10. december 2012.

I forbindelse med at medarbejderen efter fritstilling var på arbejdspladsen for at aflevere sine nøgler den 10. januar 2013, fik han adgang til en pc på virksomheden med henblik på i virksomhedens interesse at finde eventuelle kreditnotaer. I den forbindelse overførte han prislister fra virksomheden til sin private emailkonto. Dagen efter opdagede man dette, og han blev bortvist.

Medarbejderen hævdede, at han havde aftalt overførslen med arbejdsgiveren, men landsretten fandt det ikke imod ejernes forklaringer godtgjort, at dette var tilfældet. Landsretten fandt endvidere, at medarbejderen under de foreliggende omstændigheder, hvor han netop var blevet fritstillet, måtte være klar over, at han ikke uden en udtrykkelig tiltrædelse fra arbejdsgiveren måtte overføre virksomhedens leverandørers prislister til sin egen emailkonto.

Medarbejderen havde derfor væsentligt misligholdt sit ansættelsesforhold, hvorfor landsretten fandt, at bortvisningen havde været berettiget.

Arbejdsgiveren blev derfor i det hele frifundet.

Byretten var nået til et andet resultat.

Dommen viser, at også medarbejdere, der har varslet barselsorlov, sagligt kan opsiges med henvisning til virksomhedens økonomi, hvis det grundigt dokumenteres med regnskabstal, jf. herved også UfR 2015.1525H. Dommen viser endvidere, at det anses for illoyalt og er bortvisningsgrund at overføre fortrolige prislister til egen emailkonto, i hvert fald når medarbejderen er fritstillet.

Plesner repræsenterede arbejdsgiveren for landsretten. I byretten var arbejdsgiveren repræsenteret af anden advokat.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret