Kønssammensætning på 40/60 % fortsat ligelig

En kønssammensætning på 40/60 % i bestyrelsen skal fortsat betragtes som "ligelig", uanset Erhvervsstyrelsens angivelse i seneste vejledning af 27. februar 2015.

Det fremgår af selskabslovens § 139 a, at visse større selskaber er forpligtet til at opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan (typisk bestyrelsen) samt til at udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på selskabets øvrige ledelsesniveauer.

Virksomheder, der allerede har en ligelig kønsfordeling på bestyrelsesniveau eller på de øvrige ledelsesniveauer, er ikke forpligtet til at opstille måltal for bestyrelsen henholdsvis udarbejde en politik for de øvrige ledelsesniveauer. En virksomhed anses for at have en ligelig kønsfordeling på bestyrelsesniveau, hvis der er en fordeling på mindst 40/60 % af hvert køn i bestyrelsen. Bestyrelsen vil i så fald være fritaget for at fastsætte måltal.

Erhvervsstyrelsen udsendte den 27. februar 2015 en ny vejledning om måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom. Af vejledningens side 9 fremgår en tabel, der vejledende angiver, hvornår kønsfordelingen vil være ligelig set i forhold til antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. I den forbindelse angives, at der ved 6 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være en kønsmæssig sammensætning med 3 mænd og 3 kvinder, før bestyrelsen anses for at have en ligelig kønsfordeling, hvilket ville indikere en praksisændring fra Erhvervsstyrelsen. 

Erhvervsstyrelsen har dog efterfølgende bekræftet, at 40 % af en bestyrelse på 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer er 2,4, og at der i sådanne tilfælde i overensstemmelse med Styrelsens hidtidige praksis kan rundes ned til 2. Et selskab, der eksempelvis har 2 kvinder i sin bestyrelse, som samlet udgøres af 6 generalforsamlingsvalgte medlemmer, vil således fortsat anses for at have en ligelig kønsfordeling. En sådan bestyrelse vil derfor fortsat ikke anses for forpligtet til at fastsætte måltal.

Der er således ikke tilsigtet nogen ændringer med Erhvervsstyrelsens vejledning af 27. februar 2015, og vejledningen forventes rettet ved næstkommende opdatering heraf.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret