Kortere varsling af hovedferie aftalt i ansættelseskontrakt

Aftale om fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1, kunne gyldigt aftales i ansættelseskontrakten. Det fandt Højesteret ved dom af 7. august 2015.

Som udgangspunkt skal arbejdsgiveren efter ferielovens regler varsle hovedferien senest 3 måneder før, ferien afholdes. Endvidere følger det af lovens § 16, stk. 1, at en opsagt medarbejder ikke kan holde hovedferien i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder. Spørgsmålet i sagen var, om ferielovens udgangspunkt kunne fraviges ved aftale i ansættelseskontrakten, således at hovedferie kunne varsles med et kortere varsel i en opsigelsessituation.

Der var i ansættelseskontrakten aftalt, at arbejdsgiveren kunne varsle hovedferien afholdt med 1 måneds varsel. Dette gjaldt også i en opsigelsesperiode.

Medarbejderens fagforening mente imidlertid alene, at en arbejdstager kunne give afkald på aktualiserede rettigheder. Fagforeningen mente således ikke, at ferielovens § 16, stk. 1, kunne fraviges allerede ved ansættelseskontraktens indgåelse.

Sø- og Handelsretten fandt indledningsvis, at ansættelseskontraktens bestemmelse om varsling af ferie var klart formuleret og var underskrevet af begge parter. Sø- og Handelsretten fandt derfor ikke, at der var grundlag for at fastslå, at vilkåret om fravigelse af ferielovens § 16, stk. 1, ikke var aftalt mellem parterne.

Dernæst henviste Sø- og Handelsretten til, at det fremgik af forarbejderne til den nuværende ferielov, at der var tale om en liberalisering af parternes adgang til at indgå aftaler på ferielovens område. Der fandtes ikke i forarbejderne at være sikre holdepunkter til støtte for en antagelse om, at lovens bestemmelse om mulighed for at fravige reglerne ved aftale skulle fortolkes indskrænkende og imod sin ordlyd.

På denne bagrund fandt Sø- og Handelsretten, at ferielovens § 16, stk. 1, kunne fraviges allerede ved en ansættelseskontrakts indgåelse.

Højesteret kom frem til samme resultat som Sø- og Handelsretten.

Dommen viser, at en arbejdsgiver allerede ved ansættelsen kan aftale med medarbejderen, at hovedferien kan varsles afholdt i en opsigelsessituation med et forkortet varsel, også selvom medarbejderens opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret