Offentligt ansattes ytringsfrihed

Betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger er sendt i høring.

Justitsministeriet har netop sendt betænkning om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger i høring. Betænkningen er udarbejdet af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som blev nedsat af regeringen i 2011 og har højesteretsdommer Jens Peter Christensen som formand.

Udvalgets arbejde har koncentreret sig om at belyse og overveje behovet for

  • yderligere lovgivning om offentligt ansattes ytringsfrihed og meddeleret, 
  • øget ansættelsesretlig beskyttelse af offentligt ansatte, som gør brug af deres ytringsfrihed, 
  • yderligere tiltag af vejledende karakter eller andre administrative initiativer for at understøtte offentligt ansattes ytringsfrihed,  
  • whistleblowerordninger i den offentlige forvaltning, herunder hvilke generelle retningslinjer eller hvilken lovregulering der i så fald ville kunne opstilles for sådanne ordninger.

Udvalget har opnået enighed på visse områder, mens uenigheden er mere udbredt på andre.

Udvalget er blandt andet nået til enighed om, at der ikke bør indføres en generel lovgivning om whistleblowerordninger i det offentlige. Derimod anbefales det, at den enkelte myndighed tager stilling til, om det kunne være hensigtsmæssigt at etablere en whistleblowerordning og dermed imødegå et konkret identificeret behov for et forum til rapportering af mistanker om ulovligheder m.v. Udvalget har opstillet nogle generelle retningslinjer for, hvordan whistleblowerordninger i det offentlige vil kunne etableres og administreres.

Herudover er der enighed om, at der ikke bør oprettes et særligt nævn til sikring af offentligt ansattes ytringsfrihed, og at der ikke bør lovgives om offentligt ansattes meddeleret eller lovfæstes et princip om omvendt bevisbyrde. Udvalget finder imidlertid, at der er behov for en fortsat og løbende informationsindsats om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Udvalget kunne imidlertid ikke nå til enighed om, hvorvidt der bør lovgives om tilkendelse af højere godtgørelsesbeløb i tilfælde, hvor afskedigelse er sket på grundlag af retmæssige ytringer, eller hvorvidt der bør lovgives om delt bevisbyrde.

Høringsfristen var fastsat til den 5. juni 2015.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret