Krænkelse af ophavsretten til fotografi af Lars Løkke Rasmussen

Østre Landsret har den 30. januar i år afsagt dom i en sag om Liberal Alliances brug af et fotografi af Lars Løkke Rasmussen til partiets politiske kampagner.

Liberal Alliance indrykkede i foråret 2012 helsidesannoncer i Berlingske Tidende og Politiken som led i en kampagne, hvor et fotografi af Lars Løkke Rasmussen blev benyttet under overskrifterne "Løftebryder!" og "Socialdemokrat?". Af den ene annonce fremgik det desuden, at "If it talks like a duck and walks like a duck, it probably is a duck".

Østre Landsrets dom handler dog ikke om, hvorvidt partiet Venstres formand er en and, men derimod om, hvorvidt Liberal Alliance krænkede ophavsretten ved anvendelse af fotografiet af Lars Løkke i annoncerne.

Fotografiet af Lars Løkke blev optaget af Steen Larsen, som led i en aftale med Venstre om at fotografere en del af parties medlemmer. Fotografierne skulle anvendes til Venstres valg-kampagne. Under sagen blev det oplyst, at Steen Larsen er uddannet fotograf og modtog 600-700.000 kr. ekskl. moms til dækning af samtlige omkostninger for fotoopgaven. Fotografiet af Lars Løkke blev efterfølgende offentliggjort på en underside på Venstres hjemmeside under teksten "Hent stort trykvenligt pressebillede".

Det var ubestridt, at Liberal Alliance hentede fotografiet fra hjemmesiden, samt at Steen Larsen besad ophavsretten til fotografiet.

Liberal Alliance påstod, at det forhold, at fotografiet var gjort tilgængeligt på Venstres hjemmeside med ovennævnte tekst, var et samtykke til udnyttelse i forbindelse med politiske kampagner mv. Københavns Byret, der behandlede sagen i første instans, fandt dog, at tilgængeliggørelsen af fotografiet ikke var et samtykke til udnyttelse til andre formål end formidling af nyheder. Idet politiske kampagner ikke er nyhedsformidling, havde Liberal Alliance krænket Steen Larsens ophavsret.

Droit moral-princippet, hvorefter ophavsmanden har ret til at blive navngivet i forbindelse med sit værk, var også krænket, idet Steen Larsens navn ikke fremgik af annoncerne. Derudover fandt Københavns Byret, at fotografiet var gjort tilgængeligt for almenheden på en måde, som var krænkende for Steen Larsen. Begrundelsen var, at Liberal Alliance anvendte fotografiet i en kampagne mod Venstre, som jo var Steen Larsens opdragsgiver.

Københavns Byret dømte Liberal alliance for groft uagtsomt at have overtrådt ophavsretsloven, og tildelte Steen Larsen 30.000 kr. i rimeligt vederlag for udnyttelsen af fotografiet i tre tilfælde. Vederlaget blev fastsat under hensyn til, at der var tale om helsidesannoncer i landsdækkende aviser. Derudover tilkendtes Steen Larsen 15.000 kr. for ikke økonomisk skade i medfør af ophavsretslovens § 83, stk. 3.

Derimod var det ikke godtgjort, at Steen Larsen havde lidt et tab som følge af Liberal Alliances krænkelse af ophavsretten, og derfor var der ikke grundlag for at tilkende ham erstatning.

Under hensyn til, at Liberal Alliance groft uagtsomt overtrådte ophavsretsloven, var der tale om en strafbar handling, for hvilken Københavns Byret fastsatte en bøde på 10.000 kr.

Liberal Alliance ankede dommen til Østre Landsret, der stadfæstede Københavns Byrets dom for så vidt angår rimeligt vederlag, ikke økonomisk tab og erstatning. Østre Landsret omgjorde dog byrettens afgørelse vedrørende sagsomkostningerne. Byretten lod hver part bære egne omkostninger, mens landsretten lod Liberal Alliance betale 30.000 kr. i delvise sagsomkostninger til Steen Larsen. Begrundelsen var, at Liberal Alliances forligsforslag på 35.000 kr. først var fremsat efter parternes korrespondance og indgivelse af stævningen samt af hensyn til sagens værdi, omfang og betydning.

Sagen understreger, at det er vigtigt at indhente ophavsmandens samtykke til udnyttelse af et værk - også selvom værket er let tilgængeligt på internettet.

Seneste nyt om IP-ret

IP-ret