Afskedigelse i strid med forbuddet mod handicapdiskrimination

Afskedigelse af medarbejder var i strid med forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap, da arbejdsgiver uden videre afviste muligheden for deltidsarbejde.

Sø- og Handelsretten fandt ved dom af 29. april 2015, at en kommune ved afskedigelsen af en medarbejder havde overtrådt forbuddet mod forskelsbehandling på grund af handicap.

Sagen drejede sig om en medarbejder, der blev ansat som nyuddannet civilingeniør i en kommune den 1. april 2009. 1½ måned efter ansættelsen kom medarbejderen til skade med sin højre arm og fik som følge heraf konstateret refleksdystrofi, som er et regionalt smertesyndrom. Medarbejderen blev herefter deltidssygemeldt.

Medarbejderen ønskede herefter at overgå til en deltidsansættelse. Kommunen afviste deltidsbegæringen og afskedigede medarbejderen på grund af hendes høje sygefravær.

Retten skulle indledningsvis tage stilling til, om medarbejderen var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand.

Parterne var enige om, at medarbejderen på afskedigelsestidspunktet led af en funktionsnedsættelse, som begrænsede hende i at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere. Parterne var derimod uenige om, hvorvidt begrænsningen var af lang varighed.

Medarbejderen havde været delvist sygemeldt i ca. 1 år inden opsigelsen, og det fremgik af flere lægeerklæringer, at medarbejderen ville have svære smerter i en længere periode. Det fremgik af lægeerklæringerne, at man forventede, at medarbejderen skulle arbejde på nedsat tid i yderligere 2 år, men det var dog uklart, om tilstanden ville blive forbedret med tiden.

På baggrund af lidelsens karakter, sygdomsforløbet og de lægelige oplysninger fandt retten, at begrænsningen var af lang varighed, og at medarbejderen derfor var handicappet på afskedigelsestidspunktet.

Herefter skulle retten vurdere, om arbejdsgiveren havde opfyldt sin pligt til at iværksætte hensigtsmæssige tilpasningsforanstaltninger.

Retten fandt ikke, at kommunen havde løftet sin bevisbyrde for, at muligheden for deltidsansættelse var blevet tilstrækkeligt undersøgt. Kommunen havde heller ikke forsøgt at få besat en stilling til supplering af medarbejderen, men blot besluttet, at dette ikke ville være muligt på grundlag af interne overvejelser på et mere generelt plan. Kommunen havde derfor ikke godtgjort, at det ville være en uforholdsmæssig stor byrde at tilbyde medarbejderen deltidsansættelse, og tilpasningsforpligtelsen efter forskelsbehandlingsloven var derfor ikke opfyldt.

Medarbejderen havde herefter krav på godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Dommen viser, at arbejdsgiveren er nødt til konkret at undersøge og afprøve muligheden for at tilbyde en handicappet medarbejder deltidsansættelse, og at en generel afvisning heraf ikke er tilstrækkelig til at løfte bevisbyrden for, at der ikke er udøvet forskelsbehandling på grund af handicap.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret