Ændring af arbejdstid var i strid med ligebehandlingsloven

Ændring af arbejdstid under barselsorlov var at sidestille med en opsigelse. Det fandt Ligebehandlingsnævnet ved en afgørelse af 4. februar 2015.

Sagen angik en projektmedarbejder, som fik varslet ændrede arbejdstider, mens hun var på barselsorlov.

Medarbejderen var ansat på en ungdomsskole, hvor hun med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 30 timer blandt andet stod for opdatering af ungdomsskolens hjemmeside, rekruttering og oplæring af ungdomsskolens frivillige medarbejdere, og deltagelse i forskellige kulturprojekter i institutionen og kommunen.

Medarbejderen gik på barsel den 20. marts 2013 og forventede at genoptage arbejdet den 12. april 2014. På et varslet møde den 7. januar 2014 blev medarbejderen orienteret om, at hendes arbejdstid ville blive ændret således, at hun onsdage og torsdage skulle arbejde fra kl. 14.00 til kl. 22.00. Medarbejderen havde tidligere kun sjældent haft aftenvagter.

Spørgsmålet var derfor, om ændringen af medarbejderens arbejdstid udgjorde en væsentlig ændring i hendes ansættelsesvilkår og dermed kunne sidestilles med en opsigelse.

Ungdomsskolen begrundede ændringerne i arbejdstiden med, at det var hensigtsmæssigt og nødvendigt i forhold til driften af medarbejderens kerneopgave - arbejdet med de frivillige - at medarbejderen var til stede på ungdomsskolen samtidig med de frivillige.

Da det var barselsvikarens tilstedeværelse eftermiddage og aftener, der bekræftede, at medarbejderens tilstedeværelse samtidig med de frivilliges var afgørende nødvendig, anførte medarbejderen, at det forhold, at hun var på barselsorlov, havde gjort ungdomsskolen opmærksom på, at stillingen kunne udføres på en anden og mere tilfredsstillende måde.

Ligebehandlingsnævnet fandt, at ændringen af medarbejderens arbejdstid var så væsentlig, at det måtte sidestilles med en opsigelse. Endvidere fandt nævnet, at ungdomsskolens beslutning om at ændre arbejdstiden var begrundet i medarbejderens orlov, idet det ikke fandtes godtgjort, at beslutningen om ændring i arbejdstiden var truffet før orloven.

På den baggrund fik medarbejderen medhold og blev tilkendt en godtgørelse på 220.000 kr., svarende til 9 måneders løn.

Afgørelsen viser, dels at en forøgelse af antallet af aftenvagter kan være en væsentlig vilkårsændring, der skal varsles med medarbejderens individuelle opsigelsesvarsel, dels at en arbejdsgivers beslutning om at ændre en medarbejders arbejdstid ikke må begrundes i medarbejderens barselsorlov.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret