Lovforslag om ændring af selskabsloven og andre love vedrørende ihændehaveraktier

Til gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet har erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen den 25. marts 2015 fremsat lovforslag nr. L 172 om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven.

Baggrunden for lovforslaget er en politisk aftale om en styrket indsats mod skattely på erhvervsområdet, som blev indgået den 19. december 2014.

Fra den 1. juli 2015 vil det som følge af lovforslaget ikke længere være muligt at udstede ihændehaveraktier, idet der dog er en overgangsregel, hvorefter selskaber, som i henhold til selskabslovens § 155, stk. 1 og 2 har bemyndiget bestyrelsen til at forhøje selskabskapitalen ved udstedelse af nye ihændehaveraktier, fortsat kan udnytte denne bemyndigelse frem til den 1. juli 2016.

Ifølge lovforslaget kan eksisterende ihændehaveraktier fortsætte med at eksistere.

Med lovforslaget udvides pligten til at registrere ejerandele i Det Offentlige Ejerregister til også at omfatte ejere af unoterede ihændehaveraktier i selskaber, som har aktier optaget til handel på et reguleret marked. Ejere af sådanne ihændehaveraktier var tidligere undtaget fra registrering i henhold til selskabslovens § 57 a, stk. 4.

Som noget nyt indføres der sanktioner rettet mod aktionærer, som til trods for, at de er forpligtede hertil, undlader at lade deres ejerandele registrere i ejerregistret. De nye sanktioner består i, at den registreringspligtige aktionær ikke kun mister sine forvaltningsmæssige rettigheder, men også sine økonomiske rettigheder ved manglende registrering. Dette gælder både hvis der er tale om en aktionær med registreringspligtige ihændehaveraktier, som udgør under 5 pct. af stemmerne eller kapitalen, og som derfor skal være registreret i Ihændehaverregistret (den lukkede del af Det Offentlige Ejerregister), og hvis der er tale om en aktionær med ihændehaveraktier på 5 pct. eller mere, der skal være registreret i Det Offentlige Ejerregister. 

Endelig skabes der med lovforslaget hjemmel til, at erhvervs- og vækstministeren kan indføre regler om, at kommanditselskaber og andre virksomhedstyper reguleret i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder omfattes af reglerne om indberetning til Det Offentlige Ejerregister.

Såfremt lovforslaget vedtages, er ikrafttrædelse fastsat til den 1. juli 2015.

Plesner er naturligvis behjælpelig med at rådgive om anvendelsen og betydningen af de nye regler i selskabsloven.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret