Lettere adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Indførelse af en fast-track ordning og nedsættelse af vederlagskravet i forskerordningen - nøgleelementer i regeringens reform af international rekruttering - er vedtaget.

Beskæftigelsesministerens store ændringsforslag til udlændingeloven er blevet vedtaget. Lovændringen indfører en fast track-ordning, hvor arbejdsgivere har mulighed for at blive certificerede. Hvis arbejdsgiveren er certificeret, vil udlændinge - der har ansøgt om opholdstilladelse på baggrund af et ansættelsestilbud fra denne arbejdsgiver - kunne påbegynde arbejdet umiddelbart efter indrejse til landet.

Fast-track ordningen er inddelt i fire spor. Ordningen kan således benyttes af udlændinge, der er tilbudt job i en certificeret virksomhed, og hvor jobbet lever op til én af følgende betingelser:

  1. Aflønnes over et vist mindstebeløb - for nuværende kr. 375.000,
  2. ansættes som forsker,
  3. ansættelsen indebærer et uddannelsesophold på højt kvalificeret niveau, eller
  4. forventes ikke at opholde sig i Danmark i mere end 3 måneder pr. år.

Såvel offentlige som private virksomheder kan blive certificerede, men det er et krav, at virksomheden har mindst 20 fuldtids- og fastansatte medarbejdere i Danmark, ligesom virksomheden enten skal være omfattet af en overenskomst eller på tro og love erklære, at ansættelse af udlændinge i virksomheden sker på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Virksomheder, der er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt, groft eller gentagne gange har overtrådt udlændingelovgivningen eller har en rød smiley fra Arbejdstilsynet, kan ikke blive certificeret.

Udlændinge med opholdstilladelse efter fast-track ordningen risikerer ikke bortfald af opholdstilladelsen, hvis de opgiver deres bopæl i Danmark eller har opholdt sig uden for landet i mere end 6 måneder, sådan som det normalt er tilfældet.

Loven indebærer samtidig en afskaffelse af koncernordningen, ligesom greencard-ordningen målrettes, sådan at den i højere grad skal understøtte virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft. 

Lovændringerne træder i kraft den 1. januar 2015, dog således at fast-track ordningen først træder i kraft den 1. april 2015.

Ved siden af den omfattende ændring af udlændingeloven ændres skattelovgivningen ligeledes, således at vederlagskravet for at blive omfattet af forskerordningen nedsættes fra kr. 69.300 til kr. 59.300. De øvrige krav for, at ordningen finder anvendelse, er uændrede, ligesom ordningens skattemæssige konsekvenser - en bruttobeskatning på 26 % plus AM-bidrag - ligeledes er det.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret