Mangelfulde ansættelsesbeviser kan koste dyrt

Høje godtgørelser for mangelfulde ansættelsesbeviser, der havde givet anledning til konkret tvivl.

Såvel Højesteret som Østre Landsret har inden for den seneste måned haft anledning til at se på sager, hvor mangelfulde eller manglende ansættelsesbeviser har givet anledning til tvister. I begge sager endte godtgørelsen i den høje ende af skalaen.

I Højesteretssagen havde en elev i medfør af den relevante referenceoverenskomst krav på pension, indbetalinger på Fritvalgs Lønkonto og feriefridage. Af elevens uddannelsesaftale og ansættelseskontrakt fremgik imidlertid alene, at hun var berettiget til en fast månedsløn på kr. 15.800. Dokumenterne indeholdt heller ingen henvisning til referenceoverenskomsten.

Højesteret fandt derfor, at dokumenterne efterlod det indtryk, at eleven ikke var berettiget til pension, indbetalinger på Fritvalgs Lønkonto og feriefridage. Yderligere indeholdt ansættelseskontrakten såvel ugyldige som irrelevante vilkår. Arbejdsgiveren havde derfor ikke opfyldt sin oplysningspligt efter ansættelsesbevisloven, hvorfor eleven var berettiget til en godtgørelse.

Da dokumenternes vilkår om lønnen havde været vildledende og medført en risiko for tab af et ikke ubetydeligt beløb, fandt Højesteret, at godtgørelsen burde fastsættes til kr. 10.000, hvorved det henviste til U 2011.805 H, hvor godtgørelsen ligeledes blev fastsat til kr. 10.000 under henvisning til, at et manglende ansættelsesbevis havde skabt usikkerhed om såvel medarbejderens opsigelsesvarsel som betaling for overarbejdsbetaling og pensionsbidrag.

I Østre Landsretssagen var det ubestridt, at der ikke havde foreligget noget ansættelsesbevis på ansættelsestidspunktet den 1. februar 2009, men først fra den 1. november 2009. Samtidig lød overskriften på ansættelseskontrakten "arbejdsledere, driftsledere, forvaltere og andre chefer". Medarbejderen havde imidlertid intet ansvar, og hans arbejdsopgaver bestod hovedsageligt i reparation og vedligeholdelse af maskinparken.

Byretten fandt, at den for sene udstedelse af et ansættelsesbevis og den misvisende overskrift udgjorde mangler i henhold til ansættelsesbevisloven. Da den misvisende overskrift havde givet anledning til tvisten under sagen, fandt retten, at godtgørelsen - under henvisning til principperne i U 2011.805 H - burde fastsættes til kr. 7.500. 

Dommene viser, at det er vigtigt at få udstedt et ansættelsesbevis senest på tidspunktet for ansættelsens påbegyndelse, ligesom man som arbejdsgiver bør være særligt opmærksom på indholdet heraf, idet et vildledende vilkår, der har givet anledning til tvivl, kan medføre betydelige godtgørelsesbeløb for hver enkelt medarbejder.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret