Beskæftigelse ved samme kommune var at betragte som uafbrudt

En folkeskolelærer havde været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed og var derfor berettiget til opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse. Det fandt Højesteret ved en dom af 11. december 2014.

Sagen drejede sig om en folkeskolelærer, som havde været ansat ved B Skole i Viborg Kommune siden 1997. Det fremgik af hendes ansættelsesbrev af 21. maj 1997, at hun havde været ansat som "overenskomstansat lærer ved Viborg Kommunes Skolevæsen med tjeneste indtil videre ved B skole".

Folkeskolelæreren forblev ansat ved B Skole, indtil hun i januar 2010 opsagde sin stilling og indgik aftale om fastansættelse i en stilling som lærer ved C Skole, som også var beliggende i Viborg Kommune. Ifølge ansættelsesbrevet var hun herefter med virkning fra den 22. februar 2010 "ansat i en stilling som lærer ved Viborg Kommune med tjeneste indtil videre ved C Skole".

Spørgsmålet var derfor, om folkeskolelæreren havde været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed siden 1997, således at hun havde krav på opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse, eller om hendesansættelsesanciennitet blev afbrudt ved stillingsskiftet fra B Skole til C Skole med den konsekvens, at hun havde mistet sit hidtidige opsigelsesvarsel på seks måneder og retten til fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a.

Højesteret fandt ikke, at folkeskolelæreren havde mistet sin opsigelsesanciennitet i forbindelse med skiftet fra én skole til en anden skole i samme kommune, idet de enkelte skoler måtte anses for at være en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand.

Højesteret lagde særligt vægt på ansættelsesbrevene og kommunens retningslinjer for forflyttelse af lærere i folkeskolen, hvoraf det fremgik, at ansættelsesområdet for lærerne ved kommunens skoler var hele kommunen med angivelse af tjenestested ved en bestemt skole.

Det gjorde derfor ingen forskel, at stillingskiftet skete på baggrund af folkeskolelærerens ansøgning efter eksternt opslag, og at hun efter ønske fra skolelederen på B Skole havde indgivet sin opsigelse, efter hun havde fået stillingen på C Skole.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Dommen viser, at når en medarbejder er ansat med en kommune som tjenestested og ikke blot den konkrete skole med deraf følgende pligt til forflyttelse og ret til omplacering til andre skoler, anses de enkelte skoler for en del af samme virksomhed i funktionærlovens forstand med deraf følgende overførsel af ansættelsesanciennitet. Det gælder, selvom stillingsskift er sket på grundlag af eksternt opslag og egen opsigelse fra den tidligere skole.

Dommen kan også få betydning for andre myndigheder og virksomheder med ét ansættelsesområde, herunder f.eks. regioner.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret