Orientering om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Den 11. juni 2014 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om forenkling og gennemgribende modernisering af lejelovgivningen, hvilken aftale skal være med til at sikre større tryghed for lejerne og bedre vilkår for udlejerne.
Ovennævnte aftale er udmøntet i et lovforslag (nr. L97), som blev fremsat den 17. december 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter.

Den 11. juni 2014 indgik et bredt flertal i Folketinget aftale om forenkling og gennemgribende modernisering af lejelovgivningen, hvilken aftale skal være med til at sikre større tryghed for lejerne og bedre vilkår for udlejerne.
Ovennævnte aftale er udmøntet i et lovforslag (nr. L97), som blev fremsat den 17. december 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter.

Ifølge ministerens fremsættelsestale indeholder lovforslaget en række elementer, som skal være med til at forenkle og modernisere lejelovgivningen, uden at dette skal forrykke balancen mellem udlejers og lejers interesser. Det skal dog hertil præciseres, at bestemmelserne i lovforslaget enkeltvis vil være udtryk for en ubalance mellem udlejers og lejers interesser, men at ideen med lovforslaget er, at dette samlet set skal være udtryk for en balanceret løsning.

Konkret nævnes følgende 11 elementer i ministerens fremsættelsestale:

" …

 1. For at reducere antallet af konflikter mellem lejer og udlejer, når lejeren flytter, indføres obligatorisk ind- og fraflytningssyn.
 2. Muligheden for at aftale nyistandsættelse afskaffes, så lejeren fremover alene kan tilpligtes at foretage en normal istandsættelse ved fraflytning. Herved undgås urimelige fraflytningsregninger.
 3. Vedligeholdelsesreglerne for store ejendomme forenkles og moderniseres. Der etableres en ordning med 10-årige vedligeholdelsesplaner for at forbedre overblikket over vedligeholdelsesbehovet i den enkelte ejendom.
 4. For at gøre det administrativt lettere for udlejerne forenkles og moderniseres varslingsregler for omkostningsbestemt leje. Samtidig forenkles reglerne om beboerrepræsentationens kompetence.
 5. Der indføres stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørreglen.
 6. Adgangen til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejer- og andelsboliger gøres billigere.
 7. Der indføres nye muligheder for nettoprisindeksregulering af den omkostningsbestemte leje og aftalt trappeleje erstattes af mulighed for aftaler om nettoprisindeksregulering af lejen.
 8. For at skabe større sikkerhed for udlejer indføres en udvidet adgang for udlejere af en ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer med 1 års varsel, hvis udlejer selv skal benytte boligen.
 9. Dubletter i lejeloven og boligreguleringsloven fjernes.
 10. Der foretages en udmøntning af forslag fra lejer- og udlejerorganisationernes enighedsliste.
 11. Sommerhuse undtages fra lejelovgivningen.

… "

Fremsættelsestalen samt det fremsatte lovforslag med bemærkninger kan findes på Folketingets hjemmeside eller ved at følge dette link, som ligeledes indeholder generelle informationer om lovforslaget. For en nærmere beskrivelse af og indføring i tankerne bag det fremsatte lovforslag henvises til forligsaftalen, som kan findes her.

Ifølge forligsaftalen skal leje- og boligreguleringsloven sammenskrives i to faser, hvoraf første fase omfatter en bredt funderet ændring af lejeloven og boligreguleringsloven, som udmøntes ved det fremsatte lovforslag, mens anden fase omfatter en sammenskrivning af de to love. 

Videre følger det af forligsaftalen, at der skal foretages en evaluering af lovændringen to år efter lovændringens ikrafttræden. Ved evalueringen skal det undersøges, om forenklingen og moderniseringen har haft den tilsigtede effekt. Såfremt evalueringen belyser, at der er behov for ændringer, skal disse indgå i sammenskrivningen af leje- og boligreguleringsloven.

Det fremsatte lovforslag er ifølge Folketingets tidsplan på dagsordenen den 15. januar 2015.  

Vi følger lovforslagets gang nøje, og holder jer opdateret, når der er nyt.

Glædelig jul, og rigtig godt nytår!