Delt ejerskab til varemærke

Højesteret har den 31. oktober 2014 afsagt en dom vedrørende overdragelse af et konkursbos varemærkerettigheder. Spørgsmålet i sagen drejede sig om, hvorvidt salget af rettighederne til ordmærket GIPO og figurmærket GIPO Innovative Proces Optimering, domænenavnet gipo.dk og selskabsnavnet GIPO fra konkursboet efter GIPO A/S til JW Industri A/S medførte, at ejeren (Glerup Teknik ApS 49 %) og dennes øvrige datterselskaber, Glerup Polen ApS og GIPO Sp.z.o.o. var afskåret fra fortsat at gøre brug heraf.

Højesteret lagde til grund, at både GIPO A/S og Glerup Teknik ApS siden 2003 havde anvendt varemærket GIPO, og at der ved selve ibrugtagningen blev stiftet varemærkeret hertil. I 2006 stiftede Glerup Teknik ApS selskabet GIPO Sp.z.o.o., som siden stiftelsen har anvendt GIPO-varemærket ved faktureringer, uden at den anden aktionær i GIPO A/S (52 %) gjorde indsigelse herimod.

Højesteret fandt derfor, at GIPO A/S, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp.z.o.o. hver især var berettiget til at anvende ordmærket GIPO og figurmærket, hvorfor ingen af selskaberne kunne forhindre hinanden i at benytte varemærkerne. Af samme årsag var JW Industri A/S, som erhvervede varemærkerettighederne fra konkursboet, ligeledes berettiget til at gøre erhvervsmæssigt brug af varemærkerne.

For så vidt angår selskabsnavnet GIPO, fandt Højesteret, at alle selskaberne, inkl. JW Industri A/S qua købet af aktiverne fra konkursboet, var berettiget til at anvende GIPO i deres selskabsnavn. Eftersom domænenavnet gipo.dk blev registreret og anvendt af GIPO A/S, som tillige havde betalt samtlige gebyrer herfor, tilhørte domænet GIPO A/S og dermed JW Industri A/S.

Afgørelsen er et eksempel på, at flere selvstændige selskaber kan erhverve en delt ret til benyttelse af et varemærke, herunder i tilfælde hvor selskaberne har været tilknyttet hinanden via sammenfald i ejerkredsen og længerevarende stiltiende accept af brugen af et varemærke.

Højesterets afgørelse kan læses her.