Originalproducent ikke ansvarlig over for parallelimportør ved tilbagekaldelse af lægemiddel

Højesteret har den 16. september 2014 afsagt dom i en sag mellem Orifarm og GlaxoSmithK-line ("GSK), hvor Orifarm havde rejst et erstatningskrav mod GSK som følge af, at GSK som indehaver af markedsføringstilladelsen og producent havde trukket lægemidlerne Avandamet og Avandia tilbage fra markedet. Tilbagetrækningen skete i forbindelse med myndighedernes suspension af markedsføringstilladelsen, og Orifarm rejste kravet som følge af, at GSK ikke ville tage ompakkede produkter retur fra Orifarm.

Højesteret stadfæstede Sø-og Handelsrettens frifindelse af GSK. Højesteret afviste således, at GSK hverken i eller uden for kontrakt var erstatningspligtig over for Orifarm, bl.a. under henvisning til, at GSK's salg af lægemidler med en gældende markedsføringstilladelse ikke indebar en garanti eller tilsikring over for Orifarm om, at myndighederne ikke senere ville kunne suspendere markedsføringstilladelserne.

Højesterets afgørelse kan læses her.