Ingen virksomhedsoverdragelse, da de væsentligste aktiver ikke medfulgte

Virksomhedsoverdragelsesloven fandt ikke anvendelse, idet der ikke blev overført væsentlige fysiske aktiver. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 21. oktober 2014.

Virksomhedsoverdragelsesloven fandt ikke anvendelse, idet der ikke blev overført væsentlige fysiske aktiver. Det fandt Vestre Landsret ved dom af 21. oktober 2014.

Sagen omhandlede, hvorvidt en række buschauffører kunne påberåbe sig virksomhedsoverdragelsesloven i forbindelse med, at et nyt busselskab - efter et genudbud - overtog driften af den busrute, som chaufførerne arbejdede på.

Ruten blev udbudt af et trafikselskab, der fik billetindtægterne og ejede billetsystemet. Det var således kun selve buskørslen, der blev udbudt. Det fremgik dog af udbudsmaterialet, at virksomhedsoverdragelsesloven fandt anvendelse ved udbuddet. Den nye operatør overtog 19 af 20 buschauffører, som beholdt anciennitet samt løn- og ansættelsesvilkår fra deres tidligere ansættelsesforhold.

Chaufførernes tidligere arbejdsgiver gik konkurs umiddelbart efter, at driften af busruten var blevet overdraget, og kurator henviste - under henvisning til virksomhedsoverdragelsesloven - medarbejderne til at rette deres krav for ubetalt løn forud for overdragelsen mod den nye arbejdsgiver.

I forbindelse med overtagelsen af busruten var der sket overdragelse af aktiver i form af billetborde, chaufførtasker, møntborde og byttepenge til en samlet værdi af ca. kr. 61.000. Der var imidlertid ikke sket nogen overdragelse af busserne, idet både den tidligere og den nye operatør leasede deres busser.

Chaufførerne gjorde gældende, at udbuddet var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og at der ved denne vurdering ikke kunne lægges vægt på, at der ikke var sket en overdragelse af busser, idet disse var leasede. I stedet måtte retten til at køre ruten med tilhørende køreplan, busstoppesteder, goodwill og kundekreds samt medarbejderne - efter deres opfattelse - udgøre de væsentligste reelle aktiver. Yderligere blev det gjort gældende, at chaufførerne - såfremt retten måtte komme frem til, at der ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse - kunne støtte ret på udbudsbetingelserne, hvorefter det var aftalt mellem trafikselskabet og den nye operatør, at virksomhedsoverdragelsesloven skulle finde anvendelse.

Landsretten fandt, på baggrund af EU-Domstolens dom af 25. januar 2001 i Liikenne-sagen, at der alene foreligger en overdragelse omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven i en situation, hvor driften af en busrute efter et udbud overgår fra en kontraktspart til en anden, såfremt der sker en overførsel af væsentlige fysiske elementer mellem de to enheder.

Da hverken busser eller andre væsentlige fysiske elementer var blevet overdraget, kunne virksomheden ikke siges at have bevaret sin identitet, hvorfor overtagelsen af linjen ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesdirektivet og dermed heller ikke af virksomhedsoverdragelsesloven.

Det forhold, at både den tidligere og nuværende arbejdsgiver leasede busserne, kunne ikke føre til, at busserne ikke skulle anses for væsentlige fysiske elementer i forbindelse med udførelsen af driften af busruten.

Yderligere fandt landsretten, at uanset om udbudsmaterialet måtte forstås således, at virksomhedsoverdragelsen fandt anvendelse, selv om overdragelsen ikke opfyldte lovens kriterier, var der ikke med ordlyden af udbudsmaterialet etableret et egentligt tredjemandsløfte, som chaufførerne kunne støtte ret på. Der var således heller ikke grundlag for, at chaufførerne på aftalemæssigt grundlag kunne påberåbe sig virksomhedsoverdragelsesloven.

Den nye arbejdsgiver blev herefter frifundet.

Dommen er i linje med den hidtidige praksis fra både EU-Domstolen og de danske domstole, hvorefter virksomhedsoverdragelsesloven alene finder anvendelse, såfremt der sker en overdragelse af det for aktiviteten kendetegnende aktiv. Overdragelsen af en opgave er ikke i sig selv tilstrækkelig.

Yderligere viser dommen, at medarbejderne ikke uden videre kan støtte ret på, at det i overdragelsesaftalen er aftalt, at virksomhedsoverdragelsesloven skal finde anvendelse. Dette har særlig betydning i situationer som den i sagen omhandlede, hvor der sker genudbud / andengenerationsoutsourcing.

Det vides endnu ikke, om sagen ankes.