Godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven er skattepligtige

Kommende styresignal fra SKAT fastslår, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven er skattepligtige.

Kommende styresignal fra SKAT fastslår, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven er skattepligtige.

Skatterådet havde med deres afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR fastslået, at godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven var skattefri, idet udbetalingen af godtgørelserne skete for at kompensere for den retsstridige krænkelse, som medarbejderne havde lidt ved at blive forskelsbehandlet efter forskelsbehandlingsloven. Med de bindende svar i disse to afgørelser, måtte der anses for at være etableret en fast administrativ praksis i forhold til de omhandlede godtgørelser.

Med det bindende svar offentliggjort som SKM2014.354.SR revurderede Skatterådet sin opfattelse af den skattemæssige behandling af godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven, når godtgørelserne ydes i forbindelse med fratræden af stilling, idet Skatterådet traf afgørelse om, at sådanne godtgørelser skulle anses for skattepligtige. Det fremgik af afgørelsen, at forholdene kunne sidestilles med forholdene i de to ovennævnte afgørelser.

Der er derfor tale om en ændring af praksis. Da ændringen medfører, at sådanne godtgørelser skal beskattes, er der tale om en skærpelse af praksis.

Af Den juridiske vejledning fremgår det, at det kun er muligt at iværksætte en skærpende praksisændring med virkning for fremtiden efter udmelding af et passende varsel, der giver borgerne mulighed for at indrette sig efter den ændrede retstilstand.

Da borgerne ikke har mulighed for at "indrette" sig sådan, at den pågældende bliver berettiget til en godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven, anser SKAT 14 dage for at være et passende varsel. Da udkastet til styresignalet på nuværende tidspunkt alene er sendt i høring - med en høringsfrist den 19. november - kan det ikke præcist fastslås, hvornår praksisændringen træder i kraft. Styresignalet vil dog blive indarbejdet i Den juridiske vejledning i januar 2015, og praksisændringen må derfor forventes at træde i kraft inden udgangen af 2014.

Styresignalet vil bringe godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven på linje med ligebehandlingsloven, således at godtgørelser efter begge love ved afskedigelse er skattepligtige. Hverken SKM2014.354.SR eller styresignalet medfører nogen ændring af, hvorvidt godtgørelsen for arbejdsgiveren er fradragsberettiget. Dette beror således - i overensstemmelse med afgørelser i SKM2014.85.SR og SKM2014.86.SR - på, hvorvidt godtgørelsen kan anses som udslag af en normal driftsrisiko. Dette er ifølge de to afgørelser ikke tilfældet, hvis der er tale om en grov krænkelse, hvilket eksempelvis en direkte forskelsbehandling vil være.