Arbejdsgiveren har indeholdelsespligt ved udbetaling af erstatninger

SKAT understreger i et servicebrev af 26. september 2014, at indeholdelses- og indberetningspligten ved udbetalinger fra en arbejdsgiver altid påhviler arbejdsgiveren.

SKAT understreger i et servicebrev af 26. september 2014, at indeholdelses- og indberetningspligten ved udbetalinger fra en arbejdsgiver altid påhviler arbejdsgiveren.

SKAT fremsendte den 17. juli 2012 et servicebrev, hvoraf det fremgik, at indeholdelsespligten for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag påhviler den, for hvis regning udbetalingen foretages. Med andre ord er det arbejdsgiveren, der har indeholdelses- og indberetningspligten ved udbetaling af eksempelvis en erstatning fra arbejdsgiver til lønmodtageren eller dennes repræsentant.

Det fremgik tillige af brevet af 17. juli 2012, at dette ansvar ikke kunne overdrages til andre, herunder fagforbund og andre repræsentanter for lønmodtageren, som i mange tilfælde modtager og administrerer udbetalingen af erstatningssummer. Den praktiske håndtering af indeholdelsesforpligtelsen kan uddelegeres, men ansvaret for indeholdelsespligten ligger fortsat hos arbejdsgiveren.

En afgørelse eller et forlig bør derfor ikke lyde på, at der kun med frigørende virkning kan udbetales et bruttobeløb til fagforbundet eller repræsentanten - arbejdsgiveren skal have adgang til at foretage indeholdelse.

I det nye servicebrev understreger SKAT som et andet væsentligt forhold, at en afgørelse eller et forlig, der lyder på udbetaling af et ikke nærmere specificeret samlet bruttobeløb med endelig frigørende virkning til medarbejderens repræsentant ikke giver arbejdsgiveren mulighed for at vurdere, hvad der er indeholdelsespligtigt, og hvad der er skattefrit.

Afgørelsen eller forliget bør derfor nærmere specificere, hvad der er løn, fratrædelsesgodtgørelse m.v. og dermed skattepligtigt og omfattet af indeholdelses- og indberetningspligten. Ligeledes skal det af opgørelsen fremgå, hvis der udbetales erstatning for manglende/mangelfuldt ansættelsesbevis, tort eller andre ikke skattepligtige beløb. Såfremt beløbet ikke nærmere specificeres, kan arbejdsgiveren ikke gøre andet end at indeholde skat af det fulde beløb.

Såfremt der er tale om en bod, må der skelnes mellem bod, hvor medarbejderen er den direkte berettigede, og bod, hvor det er repræsentanten, der har krav på boden. I førstnævnte tilfælde har arbejdsgiveren ligeledes indeholdelses- og indberetningspligt. Det må derfor i afgørelsen nærmere opgøres, hvad boden dækker over.

Hvis det er repræsentanten, der har krav på boden, og boden videregives til medarbejderen, så er medarbejderen skattepligtig af det udbetalte beløb efter reglerne om uddelinger fra fonde og foreninger, hvis der er tale om en fond eller en forening. I disse tilfælde er det fonden eller foreningen, der er indberetningspligtig af beløbet.

I servicebrevet understreges det, at arbejdsgiveren ubetinget har indeholdelses- og indberetningspligten ved udbetalinger til en medarbejder, og at denne pligt under ingen omstændigheder kan uddelegeres.

Endvidere fremhæves det, at afgørelser eller forlig ikke bør lyde på udbetaling af et uspecificeret samlet bruttobeløb, idet arbejdsgiveren ikke har mulighed for at vurdere, hvilke beløb der er skattepligtige, og hvilke der er skattefrie, og dermed er tvunget til at foretage indeholdelse af hele bruttobeløbet.