Muligheden for at indgå aftaler om en pligtmæssig afgangsalder afskaffes

Nyt lovforslag, der lægger op til, at muligheden for gyldigt at indgå aftaler om en pligtmæssig afgangsalder ophæves, er sendt i høring.

Nyt lovforslag, der lægger op til, at muligheden for gyldigt at indgå aftaler om en pligtmæssig afgangsalder ophæves, er sendt i høring.

Ligebehandlingsloven indeholder i dag en bestemmelse, der undtager aftaler om en pligtmæssig afgangsalder på 70 år eller mere fra forbuddet mod aldersdiskrimination. Et nyt lovforslag fra beskæftigelsesministeriet indeholder en ophævelse af denne bestemmelse, sådan at det fremover ikke vil være muligt at indgå gyldige aftaler - kollektive såvel som individuelle - om ophør af et ansættelsesforhold på grund af alder.

Lovforslaget vil indebære, at allerede indgåede individuelle aftaler om en pligtmæssig afgangsalder bliver ugyldige fra den 1. januar 2016, hvis lovforslaget træder i kraft. Aftalerne vil herefter ikke kunne gøres gældende over for lønmodtageren.

Lovforslaget indeholder en overgangsbestemmelse for så vidt angår kollektive aftaler. Det følger heraf, at bestemmelser i kollektive aftaler eller overenskomster om en pligtmæssig afgangsalder ved det fyldte 70. år eller mere indgået efter den 1. januar 2008, men inden lovforslaget måtte træde i kraft, fortsat vil være gyldige, indtil det tidspunkt, hvor den pågældende overenskomst kan opsiges til ophør.

Lovforslaget ændrer ikke ved, at det er muligt at opretholde gældende aldersgrænser, som følger af kollektive aftaler og overenskomster, forudsat at disse er objektive og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige. Eksisterende aldersgrænser, der overholder disse betingelser, kan således opretholdes. 

Det vil også fortsat være legitimt at anvende en aldersgrænse for adgang eller ret til pensions- og invaliditetsydelser, der er omfattet af erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, idet loven undtager disse fra aldersdiskriminationsforbuddet.