Ekstraordinære udgifter kunne fradrages i bonusgrundlag

Omkostninger som følge af ledelsens beslutning om at lukke et kontor kunne medtages i det regnskab, der dannede grundlag for bonusberegningen. Det kom Sø- og Handelsretten frem til ved dom af 11. juni 2014.

Omkostninger som følge af ledelsens beslutning om at lukke et kontor kunne medtages i det regnskab, der dannede grundlag for bonusberegningen. Det kom Sø- og Handelsretten frem til ved dom af 11. juni 2014.

Sagen drejede sig om beregning af bonus. En medarbejder havde været ansat som afdelingsdirektør i en bank og var omfattet af bankens bonusprogrammer. Bonussen blev beregnet på baggrund af afdelingens merindtjening defineret som "årets resultat før skat". I løbet af 2009 så det ud til, at afdelingen ville få en merindtjening, der udløste bonusudbetaling. Medarbejderen blev opsagt i november 2009.

I løbet af 2009 så ledelsen sig nødsaget til at foretage en række omstruktureringer som følge af finanskrisen, herunder at lukke et kontor i Silkeborg. Som følge af beslutningen blev udgifter til løn til opsagte medarbejdere og huslejeudgifter tilført årsregnskabet, ligesom nedskrivning af goodwill blev posteret som tab på regnskabet for afdelingen. Som følge af de mange udgifter opnåede afdelingen ikke den nødvendige merindtjening til at udløse bonusudbetaling for 2009 og 2010.

Medarbejderen mente, at beslutningen om at lukke kontoret alene var en strategisk ledelsesmæssig beslutning og intet havde at gøre med hans eller afdelingens performance, hvorfor hans bonus ikke skulle påvirkes af disse udgifter. Medarbejderen bestred derfor, at banken kunne fradrage udgifterne forbundet med lukningen af kontoret i beregningsgrundlaget for bonussen.

Sø- og Handelsretten fandt indledningsvis, at tilføjelsen af ultimo posteringerne som følge af beslutningen om at lukke kontoret i Silkeborg i "årets resultat før skat" ubestridt var i overensstemmelse med de internationale standarder for aflæggelse af årsregnskab. Retten fandt, at ingen af omkostningerne kunne betegnes som exogene omkostninger, som af denne årsag ikke skulle indgå i grundlaget for bonusberegningen.

Medarbejderen havde gjort gældende, at et internt regnskab udarbejdet af afdelingen skulle anvendes som grundlag for beregningen af bonus, og at medarbejderen på baggrund af regnskabet havde fået en forventning om udbetaling af bonus ved årets udgang. Det afviste Sø- og Handelsretten. Det forhold, at medarbejderne i løbet af 2009 måtte have fået en forventning om, at der ville blive udbetalt bonus, kunne ikke ændre på det aftalte grundlag for bonusberegningen.

Sø- og Handelsretten fandt derfor, at banken med rette havde fratrukket udgifterne til opsagte medarbejdere, husleje og goodwill. Da regnskabet for 2009 udviste et underskud, der skulle overføres til 2010, havde medarbejderen ikke krav på udbetaling af bonus for 2009 og 2010.

Dommen er anket til Højesteret.

Dommen viser, at der ved opgørelse af bonus, der tager udgangspunkt i "årets resultat før skat", som det klare udgangspunkt kan fradrages udgifter som følger af ekstraordinære omstændigheder, forudsat at dette er i overensstemmelse med anerkendte ?regnskabsstandarder. Det forhold, at medarbejderne har fået en forventning om udbetaling af bonus i løbet af året, kan ikke ændre herpå.

Vi afventer Højesterets afgørelse i sagen.