Arbejdsretten får kompetence i visse vikarsager

Nyt lovforslag vil - hvis det vedtages - tillægge Arbejdsretten kompetence i visse sager om ligebehandling af vikarer.

Nyt lovforslag vil - hvis det vedtages - tillægge Arbejdsretten kompetence i visse sager om ligebehandling af vikarer.

I sidste uge blev et nyt lovforslag sendt i høring. Lovforslaget indeholder ændringer af vikarloven og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter med det formål at overføre kompetencer fra de almindelige domstole til Arbejdsretten i visse sager om vikarers retsstilling.

Et vikarbureau skal som udgangspunkt sikre, at vikaren behandles på samme vilkår, som hvis denne havde været ansat direkte af brugervirksomheden til udførelse af samme arbejdsopgave. Dette ligebehandlingsprincip finder imidlertid ikke anvendelse, hvis vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, hvorved den generelle beskyttelse af vikarer respekteres.

Hidtil har det været de almindelige domstole, der har skullet afgøre, om vikarbureauet omfattes af eller har tiltrådt en kollektiv overenskomst, om denne overenskomst er landsdækkende, og om overenskomsten er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark. Lovforslaget tillægger fremover Arbejdsretten enekompetence til at afgøre, hvorvidt vikarbureauet er dækket af en sådan overenskomst.

Lovforslaget vil tillige tillægge Arbejdsretten kompetence i sager om overtrædelse af vikarlovens ligebehandlingsprincip, hvis vikaren er medlem af en faglig organisation. Det vil i givet fald være den faglige organisation, der indbringer sagen for Arbejdsretten. Hvis vikaren godtgør, at den faglige organisation ikke agter at iværksætte fagretlig behandling af kravet, kan denne selv anlægge sagen ved de almindelige domstole.

Der kan således forekomme tilfælde, hvor Arbejdsretten først skal tage stilling til, om vikarbureauet er omfattet af en landsdækkende overenskomst mellem de mest repræsentative parter, hvorefter det - hvis vikaren ikke er fagligt organiseret, eller hvis den faglige organisation ikke vil forfølge sagen - skal afgøres ved de almindelige domstole, hvorvidt ligebehandlingsprincippet er overholdt. 

Lovforslaget er begrundet i Arbejdsrettens særlige kendskab til arbejdsmarkedets parter og overenskomstsystemet, hvorfor den nye kompetencefordeling bedst vil kunne sikre en ensartet og sagligt begrundet praksis i forhold til ovenstående spørgsmål.