Eksportkontrol - opfølgning på udviklingen i Ukraine

Vi følger udviklingen i Ukraine og Krim-halvøen nøje. Siden vores nyhedsbrev af 14. marts 2014 har både EU og USA vedtaget nye sanktioner mod Rusland.

Vi følger udviklingen i Ukraine og Krim-halvøen nøje. Siden vores nyhedsbrev af 14. marts 2014 har både EU og USA vedtaget nye sanktioner mod Rusland.

EU 

I forlængelse af EU's erklæring af 6. marts 2014 og folkeafstemningen på Krim-halvøen den 16. marts 2014 har EU siden marts 2014 løbende vedtaget nye sanktioner mod Rusland.

Senest fredag den 12. september 2014 trådte skærpede sanktioner i kraft mod Rusland.

Skærpelserne består blandet andet i forbud mod:

  • Eksport af dual-use produkter og dual-use teknologi til de russiske virksomheder, der er opført på bilag I til forordning nr. 960/2014 (bilag IV til forordning nr. 833/2014). Tidligere var kun dual-use produkter til militær anvendelse eller til en militær slutbruger omfattet. Forbuddet omfatter ligeledes mægling, teknisk bistand og finansiering vedrørende eksport af dual-use produkter og dual-use teknologi til russiske virksomheder opført på bilag I.
  • Levering af visse serviceydelser til brug for efterforskning og produktion af olie på dybt vand og i Arktis eller skiferolieprojekter i Rusland.

EU har endvidere vedtaget, at flere personer, der er ansvarlige for at underminere og true Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed, skal være omfattet af indefrysning, jf. bilaget til Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 961/2014 af 8. september 2014.

Bilaget indeholder en liste over de personer, hvis pengemidler og økonomiske ressourcer skal indefryses.

Derudover udvides kriterierne for at blive omfattet af indefrysning, jf. Rådets forordning (EU) nr. 959/2014.

Pligten til at foretage indefrysning påhviler den enkelte virksomhed og privatperson. Såfremt der sker indefrysning, skal Erhvervsstyrelsen straks orienteres herom.

USA

Ligesom EU har USA siden marts 2014 løbende vedtaget nye sanktioner mod Rusland.

USA besluttede ligeledes den 12. september 2014 at vedtage nye sanktioner mod Rusland. USA's sanktioner indeholder blandt andet indrejseforbud, indefrysning, forbud mod levering af serviceydelser til brug for efterforskning og produktion af olie m.v.

Et overblik over USA's sanktioner mod Rusland kan findes her.

-0-

Forud for gennemførelse af udførsel af produkter, transaktioner og pengeoverførsler bør det i lyset heraf i hvert tilfælde undersøges, hvorvidt de involverede produkter og (juridiske) personer er omfattet af EU's og USA's sanktionslister.

Vi følger udviklingen nøje og vil følge op, såfremt EU eller USA vedtager yderligere sanktioner mod personer med tilknytning til Ukraine og Rusland.