Nye regler om syn og skøn i retssager

Den 1. juli 2014 trådte der nye regler i kraft vedrørende syn og skøn i retssager. Her omtales nogle af de vigtigste ændringer vedrørende civile sager.

En væsentlig ændring er, at skønsmanden nu skal komme med et skøn over sit honorar, inden han udpeges. Ligeledes skal skønsmanden, inden han udpeges, angive, hvornår han forventer, at erklæringen vil være færdig.

Som hidtil er det den part, der begærer syn og skønnet, der skal lægge ud og hæfter for honoraret, men som noget nyt kan modparten komme til at hæfte for de udgifter, som kan henføres til hans skønsspørgsmål.

Ændringerne indebærer desuden en præcisering af, hvad der kan stilles af spørgsmål, hvilket ikke tidligere fremgik af loven. Udgangspunktet er, at der kan spørges om alt med følgende begrænsninger, der svarer til, hvad der hidtil var antaget:

  • Spørgsmålene skal ligge inden for den af retten fastsatte ramme
  • Spørgsmålene skal ligge inden for skønsmændenes faglige kompetence
  • Spørgsmålene må ikke være uden betydning for sagen
  • Spørgsmålene må ikke utilbørligt lede skønsmanden i en bestemt retning
  • Spørgsmålene må ikke være juridiske

Af øvrige ændringer kan nævnes, at begæringen om syn og skøn nu skal indeholde oplysninger om genstanden for syn og skøn.

For en fuldstændig omtale af alle ændringer henvises til lovforslagets pkt. 3.2., jf. linket nedenfor.

Læs ændringsloven med de nye regler her.

Læs lovforslaget her.