Konkurrenceklausul uden kompensation var fortsat gyldig

Konkurrenceklausul underskrevet efter væsentlige virksomhedsændringer skulle betragtes som en videreførelse af den oprindelige klausul. Det fandt Østre Landsret i en kendelse af 25. juni 2014.

Konkurrenceklausul underskrevet efter væsentlige virksomhedsændringer skulle betragtes som en videreførelse af den oprindelige klausul. Det fandt Østre Landsret i en kendelse af 25. juni 2014.

Sagen omhandlede to medarbejdere, der i 1996 henholdsvis 1997 havde indgået konkurrenceklausuler med arbejdsgiveren. Klausulerne blev underskrevet på ny i 2003 henholdsvis 2004 efter væsentlige ændringer af virksomheds størrelse og geografiske dækningsområde. Medarbejderne opsagde begge deres stilling i 2013 og tog herefter ansættelse hos en mindre konkurrent inden for klausulernes løbetid. Den tidligere arbejdsgiver ønskede derfor at få nedlagt forbud mod medarbejdernes arbejde hos konkurrenten.

For landsretten bestred medarbejderne dette under henvisning til, at klausulerne var indgået uden kompensation til trods for, at disse på ny blev underskrevet i 2003 og 2004 efter de væsentlige virksomhedsændringer og dermed efter indførsel af kompensationskravet.

Byretten nedlagde forbud mod medarbejdernes arbejde hos den konkurrerende virksomhed, da de betragtede konkurrenceklausulerne som videreført, hvorfor de fortsat var gyldige uden kompensation. Arbejdet var derfor i strid med den tidligere arbejdsgivers ret.

Landsretten henviste til forarbejderne til Funktionærlovens bestemmelse om kompensation, hvoraf det fremgår, at bestemmelsen ikke har betydning for

konkurrenceklausuler indgået før ikrafttrædelsen i 1999. På denne baggrund stadfæstede de byrettens afgørelse. Landsretten må derfor - på linje med byretten - have vurderet, at de væsentlige virksomhedsændringer ikke førte til, at der reelt var tale om nye konkurrenceklausuler.

Kendelsen viser, at væsentlige ændringer i virksomhedens størrelse og virkeområde ikke ændrer ved, at en på ny underskrevet konkurrenceklausul vil blive betragtet som en videreførelse af den oprindelige, såfremt den ikke indeholder indholdsmæssige ændringer. Konkurrenceklausuler, der oprindeligt blev indgået, inden kompensationskravet blev indført i 1999, vil derfor fortsat være gyldige uden kompensation. Dette gælder i hvert fald, hvor medarbejderen ikke kommer med indsigelser over for den udvidelse af erhvervsbegrænsningen, som for eksempel en fusion måtte medføre.

Virksomheden blev ved begge instanser repræsenteret af advokat Marlene Hannibal, Plesner.