Udkast til lovforslag om medarbejderinvesteringsselskaber og ændring af en række skattelove

Den 1. juli 2014 har regeringen offentliggjort to nye udkast til lovforslag, der - hvis de bliver vedtaget - giver mulighed for etablering af medarbejderinvesteringsselskaber. Disse selskaber har til formål at tilvejebringe en alternativ form for kapital til virksomheder med henblik på videre investering og sikring af danske arbejdspladser. Medarbejderes indskud i selskaberne foreslås underlagt en lempelig skattemæssig behandling for at fremme dette formål.

Den 1. juli 2014 har regeringen offentliggjort to nye udkast til lovforslag, der - hvis de bliver vedtaget - giver mulighed for etablering af medarbejderinvesteringsselskaber. Disse selskaber har til formål at tilvejebringe en alternativ form for kapital til virksomheder med henblik på videre investering og sikring af danske arbejdspladser. Medarbejderes indskud i selskaberne foreslås underlagt en lempelig skattemæssig behandling for at fremme dette formål.

Regeringen har den 1. juli 2014 offentliggjort et udkast til lovforslag om etablering af medarbejderinvesteringsselskaber samt et udkast til forslag til lov om ændring af en række skattelove, der samlet skal give mulighed for, at medarbejdere kan investere lønmidler i et medarbejderinvesteringsselskab med en gunstig skattemæssig behandling.

Medarbejderinvesteringsselskabet skal have mulighed for at investere de indbetalte midler i den virksomhed, hvor medarbejderne er ansat eller i virksomhedens leverandører eller kunder. Formålet med de foreslåede lovændringer er at sikre muligheden for at tilvejebringe kapital til virksomheder med henblik på videre investering, modernisering og udvikling samt at bevare arbejdspladser i danske virksomheder. Ordningen er foreslået som en foreløbigt 3-årig forsøgsordning.

Efter forslaget skal et medarbejderinvesteringsselskab bestå af to slags deltagere, virksomhedsdeltageren og medarbejderdeltagerne. Bestyrelsen i medarbejderinvesteringsselskaberne skal udgøres af et ligeligt antal repræsentanter fra virksomhedsdeltageren og medarbejderdeltagerne.

Medarbejderinvesteringsselskabet forudsættes finansieret ved indskud fra medarbejderne, og disse indskud skal være bundet i minimum 3 år. Virksomhedsdeltagere hæfter fuldt ud for medarbejderinvesteringsselskabets gæld, mens medarbejderdeltageres hæftelse aldrig kan overstige det indskudte beløb.

Selskabsformen minder således til dels om et kommanditselskab, men reguleringen er mere detaljeret i relation til eksempelvis aftalegrundlag mellem arbejdsgiver og medarbejdere, vedtægtskrav, krav om bestyrelse osv.

Det foreslås, at medarbejderens indskud skal være bortseelsesberettigede, dvs. at de ikke medregnes ved opgørelsen af medarbejderens skattepligtige indkomst, dog således at det bortseelsesberettigede beløb ikke kan overstige 7,5 % af medarbejderens kontante løn fra den pågældende arbejdsgiver i indkomståret og maksimalt 30.000 kr. årligt. Desuden vil alle indskud - uanset størrelse - være arbejdsmarkedsbidragspligtige, og arbejdsgiveren vil være indeholdelsespligtig for arbejdsmarkedsbidrag. Endelig pålægges arbejdsgiveren indeholdelsespligt for A-skat af beløb, der overstiger ovennævnte beløb.

Når der senere udbetales udbytte fra medarbejderinvesteringsselskabet til medarbejderdeltagerne foreslås dette gjort skattepligtigt som personlig indkomst med en skattesats på op til ca. 52%. Der skal ikke svares yderligere arbejdsmarkedsbidrag af disse udlodninger.

Der er i forslaget tilvejebragt hjemmel til, at skatteministeren kan gøre udlodninger til A-indkomst, således at arbejdsgiveren skal indeholde skat af disse beløb.

Ved salg af andele i et medarbejderinvesteringsselskab eller ved likvidation af selskabet opgøres gevinsten efter reglerne om aktieavancer. Anskaffelsessummen for andelene foreslås dog i den forbindelse sat til nul, så det sikres, at hele det indskudte beløb beskattes senest i forbindelse med et salg eller en likvidation (tab på bortseelsesberettigede andele kan derfor ikke forekomme). Endvidere gælder særlige regler for exit-beskatning i tilfælde af fraflytning fra Danmark.

Den opgjorte gevinst beskattes ligesom udbytter som personlig indkomst med en skattesats på op til ca. 52%.

Den gunstige skattemæssige behandling af indskud i medarbejderinvesteringsselskabet forudsætter, at medarbejderinvesteringsselskabet er godkendt af og registreret i Erhvervsstyrelsen. Det vil endvidere under nærmere fastsatte betingelser være muligt at opnå godkendelse af medarbejderinvesteringsselskaber med hjemsted i øvrige EU/EØS-lande end Danmark.

Det foreslås endvidere at gøre medarbejderinvesteringsselskaber selvstændigt skattepligtige og lade selskabet være omfattet af selskabsskatteloven. Det indebærer, at det løbende overskud i medarbejderinvesteringsselskabet skal beskattes med den almindelige skatteprocent for selskaber (24,5% i 2014 niveau), ligesom der vil være mulighed for fremførsel af underskud fra tidligere år efter de almindelige regler herom.

Forslaget indeholder imidlertid en særlig undtagelse fra skattepligt for medarbejderinvesteringsselskabet af de løbende indskud, der indbetales af medarbejderne, idet disse skattemæssigt forudsættes behandlet som kapitalforhøjelser og dermed skattefri for medarbejderinvesteringsselskabet.

Samlet set vil lovforslaget - hvis det vedtages - tilvejebringe en alternativ mulighed for at skaffe finansiering til investering i og modernisering af en virksomhed eller at sikre videre drift af nøgle leverandører eller købere med henblik på bevarelse af arbejdspladser.