Begrundelse for tildelingsbeslutning - Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet og Eurographic Danmark A/S mod Ministeriet for Børn og Undervisning

Klagenævnet for Udbud har i to kendelser præciseret hvilke krav, der stilles til ordregiverens begrundelse for tildelingsbeslutningen i henhold til håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

Klagenævnet for Udbud har i to kendelser præciseret hvilke krav, der stilles til ordregiverens begrundelse for tildelingsbeslutningen i henhold til håndhævelseslovens § 2, stk. 2.

I kendelse af 1. april 2014, Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet, udtalte Klagenævnet for Udbud, at ordregiveren skal oplyse om følgende for at opfylde begrundelsespligten:

  • Den vindende tilbudsgivers tilbudspris (hvis pris indgår som eneste tildelingskriterium eller som et af underkriterierne til delingskriteriet "det økonomisk mest fordelagtige tilbud")
  • Kortfattet om den anvendte bedømmelsesmetode
  • Indholdet af en eventuel pointskala
  • De tildelte point

Klagenævnet har i kendelse af 2. maj 2014, Eurographic Danmark A/S mod Ministeriet for Børn og Undervisning, yderligere præciseret kravene for ordregivers begrundelsespligt. Ved brug af sproglige kategorier ved vurderingen af de kvalitative underkriterier skal begrundelsen yderligere indeholde:

  • En kort overordnet forklaring på, hvilke kvalitative forskelle mellem det vurderede tilbud og det vindende tilbud, der førte til anvendelsen af de forskellige sproglige kategorier

Derudover skal begrundelsen indeholde navnet på den vindende tilbudsgiver, hvilket fremgår af udbudsdirektivets artikel 41, stk. 2, henholdsvis for-syningsvirksomhedsdirektivets artikel 49, stk. 2. 

Læs Klagenævnets kendelser her og her.