Manglende indkaldelse til lønforhandling under barsel udgjorde forskelsbehandling

I sin afgørelse af 30. april 2014 fandt Ligebehandlingsnævnet, at to kvindelige medarbejderes manglende lønregulering under deres barsel udgjorde forskelsbehandling.

I sin afgørelse af 30. april 2014 fandt Ligebehandlingsnævnet, at to kvindelige medarbejderes manglende lønregulering under deres barsel udgjorde forskelsbehandling.

En kvindelig medarbejder og hendes kollega blev ikke inddraget i lønforhandlingerne under deres barselsorlov, og de fik derfor - modsat de fleste af kollegaerne - ikke tillagt yderligere løntrin.

Kommunen beklagede, at klager og hendes kollega ikke blev inddraget under lønforhandlingerne. Kommunen valgte derfor af samme grund at tillægge de to medarbejdere tre løntrin med virkning fra 1. januar 2013.

Klager mente imidlertid, at hun var berettiget til korrektion for de tre løntrin allerede fra april 2010.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ligebehandlingsnævnet fandt, at der var skabt en formodning for forskelsbehandling på grund af køn, idet klager og hendes kollega, som begge var på barselsorlov i april 2010, var de eneste af fem medarbejdere, der var ansat i klagers afdeling, som ikke blev inddraget i lønforhandlingerne. Kommunen skulle derfor løfte bevisbyrden for, at der ikke var sket en forskelsbehandling.

Kommunen fremhævede, at der var en begrænset sum til lønstigningerne, og at de derfor ikke var blevet lige så høje, hvis den samlede sum til lønstigninger skulle være fordelt mellem flere medarbejdere.

Ligebehandlingsnævnet fandt ikke, at Kommunen havde løftet bevisbyrden, idet klager var den eneste - udover en anden pædagogmedhjælper - som ikke havde en løn på mindst løntrin 33. Ligebehandlingsnævnet kommenterede i øvrigt ikke kommunens argument, hvilket formentlig må ses i lyset af, at kommunen senere hævede klager tre løntrin.

Klager blev derfor tilkendt forskellen mellem de tre løntrin fra april 2010 og indtil januar 2013, ligesom klager blev tilkendt en godtgørelse, der skønsmæssigt blev fastsat til kr. 10.000.

Afgørelsen viser, at en medarbejder på barsels- eller forældreorlov har krav på at blive ligestillet med andre medarbejdere hvad angår lønforhandlinger og lønregulering. Er dette ikke sket, og har andre medarbejdere modtaget lønstigninger, skal arbejdsgiveren løfte bevisbyrden for, at reglerne om ligeløn ikke er krænket. Kan arbejdsgiveren ikke løfte denne bevisbyrde, har medarbejderen krav på efterregulering af lønnen samt en godtgørelse.

I relation til godtgørelsens størrelse bemærkes, at denne er i overensstemmelse med tidligere praksis.