MT Højgaard A/S og Züblin A/S mod Banedanmark - interessents konkurs - tildeling af kontrakt formentlig ulovlig

I en delkendelse om opsættende virkning har Klagenævnet for Udbud tilkendegivet, at det anses for sandsynligt, at MT Højgaard A/S og Züblin A/S ved en endelig kendelse vil få medhold i, at Banedanmarks tildeling af en kontrakt til Per Aarsleff A/S var ulovlig, da Per Aarsleff A/S ikke var prækvalificeret til den udbudte opgave alene.

I en delkendelse om opsættende virkning har Klagenævnet for Udbud tilkendegivet, at det anses for sandsynligt, at MT Højgaard A/S og Züblin A/S ved en endelig kendelse vil få medhold i, at Banedanmarks tildeling af en kontrakt til Per Aarsleff A/S var ulovlig, da Per Aarsleff A/S ikke var prækvalificeret til den udbudte opgave alene.

I januar 2013 iværksatte Banedanmark et udbud med forhandling vedrørende anlæg af den nye jernbanestrækning mellem København og Ringsted. Banedanmark meddelte i marts 2013, at fem selskaber var prækvalificeret, herunder interessent-skabet JV Pihl - Aarsleff - TP 4 Urban Tunnels I/S ("JV"), der bestod af interessenterne E. Pihl & Søn A/S og Per Aarsleff A/S.

Den 26. august 2013 afsagde Sø- og Handelsretten konkursdekret over E. Pihl & Søn A/S. Dagen efter indgav JV første tilbud i udbudsprocessen. Per Aarsleff A/S indgav herefter i eget navn både andet tilbud i udbudsprocessen og det endelige tilbud. På baggrund af de indkomne tilbud besluttede Banedanmark at tildele kontrakten til Per Aarsleff A/S.

MT Højgaard A/S og Züblin A/S, der var blandt de øvrige prækvalificerede parter, indgav herefter en klage til Klagenævnet for Udbud ("KLFU") over Banedanmarks tildeling af kontrakten til Per Aarsleff A/S. Klagen blev begæret tillagt opsættende virkning.

Ved kendelse af 28. januar 2014 om opsættende virkning udtalte KLFU, at det synes sandsynligt, at klagerne ved en endelig kendelse vil få medhold i klagen over, at Banedanmark havde tilladt Per Aarsleff A/S at indtræde i udbuddet i stedet for JV.

KLFU udtalte, at det forhold, at en ordregiver har prækvalificeret et interessentskab, ikke indebærer, at de enkelte interessenter i interessentskabet hver for sig er blevet prækvalificerede, og at dette gælder, uanset at hver af interessenterne opfylder betingelserne for prækvalifikation.

KLFU udtalte endvidere, at den foreliggende situation, hvor ændringen er indtruffet, inden ordregiveren har indgået kontrakten, adskiller sig væsentligt fra det tilfælde, hvor der, efter at der er indgået kontrakt med en tilbudsgiver, indtræder en situation, hvor tilbudsgiveren tages under insolvensbehandling.

Selvom KLFU fandt det sandsynligt, at klagerne vil få medhold i klagen, fandt KLFU imidlertid ikke at klagen skulle tillægges opsættende virkning. Klagerne havde ikke sandsynliggjort, at de ville lide et uopretteligt tab, hvis klagen ikke blev tillagt opsættende virkning. Hertil lagde KLFU navnlig vægt på, at klagerne ikke havde sandsynliggjort, at en eventuel økonomisk kompensation ikke ville kunne udgøre fuld erstatning.